Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Visitator RGS cluster 3

maandag 30 mei 2022

Procedure

Visitatoren:

- worden voorgedragen door de betreffende wetenschappelijke vereniging bij de betreffende secretaris

- de secretaris heeft een oriënterend gesprek met de aspirant visitator waarin wederzijdse verwachtingen worden afgestemd

- worden door de secretaris vervolgens voorgedragen voor benoeming

- worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van de RGS

- worden door het bureau RGS in afschrift aan de betreffende wetenschappelijke vereniging in kennis gesteld van hun benoeming

Functie eisen

- heeft de door de registratiecommissie voor visitatoren vastgestelde visitatietraining met goed gevolg gevolgd teneinde de kennis en vaardigheden omschreven in het competentieprofiel visitator te verkrijgen;

- onderschrijft de missie, visie en waarden van de registratiecommissie;

- heeft affiniteit met het geneeskundig specialisme/profiel en het werkveld;

- heeft affiniteit met het kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en de betreffende wetenschappelijke vereniging;

- heeft minimaal 5 jaar professionele werkervaring (geldt niet voor aios-lid visitatiecommissie).

- levert hoogstaande werkzaamheid op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze en handelt zonder last of ruggenspraak;

- ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan (o.a.) op het gebied van visiteren;

- is geregistreerd in het betreffende specialisten/profiel-register

Taken

- bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle relevante documenten;

- deelt met de andere leden van de visitatiecommissie de analyse van de geleverde informatie;

- bepaalt met de andere leden van de visitatiecommissie of aanvullende informatie wenselijk is;

- reserveert voldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie;

- handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

- neemt regelmatig deel aan visitaties (minimaal 2 maal per jaar);

Vaardigheden visitator

- is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;

- is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

- bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen op;

- is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren

De visitator bezit de navolgende competenties:

I.: ten aanzien van taakinhoudelijk handelen (inzake visiteren):

De visitator:

- is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren en deze goed toe te passen;

- is in staat met een overstijgende blik naar feiten en processen te kunnen kijken zonder details uit het oog te verliezen en kan daartoe hoofd- en bijzaken scheiden;

- is in staat de betrouwbaarheid en relevantie van de verkregen en gedane bevindingen te beschouwen en te verifiëren;

- is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;

- kan relevantie/kwaliteit van het coachingsproces van AIOS' door leden van de opleidersgroep adequaat inschatten en waarderen;

- is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen

logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

II.: ten aanzien van communicatie:

De visitator:

- bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) op;

- is in staat om op verschillende niveaus met verschillende functies/disciplines binnen de instelling doeltreffend en doelmatig te communiceren en zich hieraan aan te passen;

- beheerst de daarvoor de noodzakelijke gesprekstechnieken;

- luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie, en is daarin sensitief voor non-verbale communicatie;

- is zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen en houdt hiermee in zijn/haar wijzer van communiceren rekening;

- bezit goed uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;

III.: ten aanzien van samenwerking:

De visitator

- presenteert zich als lid van de visitatiecommissie;

- is in staat om in teamverband te werken;

- overlegt doelmatig met collegae visitatoren en andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

- draagt bij aan een doelmatige en effectieve samenwerking binnen de visitatiecommissie en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

IV.: ten aanzien van kennis en wetenschap:

De visitator:

- bezit adequate kennis van de toepasselijke regelgeving, o.a. Kaderbesluit, specifiek besluit en Landelijk Opleidingsplan op het terrein van het betreffende medisch

specialisme / profiel;

- bezit adequate kennis en vaardigheid inzake de toepasselijke principes, procedures en technieken van (opleidings)visitatie, ook op het terrein van het betreffende medisch specialisme / profiel;

- bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis en deskundigheid op het gebied van visiteren;

- volgt de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en visitatie;

- ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan op het gebied van visiteren;

V.: ten aanzien van maatschappelijk handelen:

De visitator:

- heeft een brede kijk op de positie van het medisch specialisme / profiel in de instelling en de gezondheidszorg;

- bevordert de kwaliteit van de opleiding binnen de opleidingsinrichting en de maatschappij als geheel;

- handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

VI.: ten aanzien van organisatie:

De visitator:

- organiseert zijn activiteiten in het kader van visitatie in balans met zijn professionele en persoonlijke activiteiten;

- werkt effectief en doelmatig binnen een (plenaire) visitatiecommissie;

- besteedt de beschikbare middelen voor de visitatie verantwoord;

- gebruikt informatietechnologie voor een optimale visitatie, en voor bij- en nascholing;

VII.: ten aanzien van professionaliteit:

De visitator:

- werkt op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze;

- handelt zonder last of ruggenspraak;

- vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag;

- kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen;

- staat open voor feedback en stelt zich lerend op;

- voert zijn werkzaamheden uit naar de ter zake gebruikelijke ethische normen.

Contact opnemen met de heer Spoelstra via e.spoelstra@fed.knmg.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten