Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Visitator RGS cluster 3

maandag 30 mei 2022

Procedure

Visitatoren:

 • worden voorgedragen door de betreffende wetenschappelijke vereniging bij de betreffende secretaris
 • de secretaris heeft een oriënterend gesprek met de aspirant visitator waarin wederzijdse verwachtingen worden afgestemd
 • worden door de secretaris vervolgens voorgedragen voor benoeming
 • worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van de RGS
 • worden door het bureau RGS in afschrift aan de betreffende wetenschappelijke vereniging in kennis gesteld van hun benoeming

Functie eisen

 • heeft de door de registratiecommissie voor visitatoren vastgestelde visitatietraining met goed gevolg gevolgd teneinde de kennis en vaardigheden omschreven in het competentieprofiel visitator te verkrijgen;
 • onderschrijft de missie, visie en waarden van de registratiecommissie;
 • heeft affiniteit met het geneeskundig specialisme/profiel en het werkveld;
 • heeft affiniteit met het kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en de betreffende wetenschappelijke vereniging;
 • heeft minimaal 5 jaar professionele werkervaring (geldt niet voor aios-lid visitatiecommissie).
 • levert hoogstaande werkzaamheid op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze en handelt zonder last of ruggenspraak;
 • ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan (o.a.) op het gebied van visiteren;
 • is geregistreerd in het betreffende specialisten/profiel-register

Taken

 • bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle relevante documenten;
 • deelt met de andere leden van de visitatiecommissie de analyse van de geleverde informatie;
 • bepaalt met de andere leden van de visitatiecommissie of aanvullende informatie wenselijk is;
 • reserveert voldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie;
 • handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;
 • neemt regelmatig deel aan visitaties (minimaal 2 maal per jaar);

Vaardigheden visitator

 • is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;
 • is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;
 • bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen op;
 • is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren.

De visitator bezit de navolgende competenties:

I.: ten aanzien van taakinhoudelijk handelen (inzake visiteren):

De visitator:

 • is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren en deze goed toe te passen;
 • is in staat met een overstijgende blik naar feiten en processen te kunnen kijken zonder details uit het oog te verliezen en kan daartoe hoofd- en bijzaken scheiden;
 • is in staat de betrouwbaarheid en relevantie van de verkregen en gedane bevindingen te beschouwen en te verifiëren;
 • is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;
 • kan relevantie/kwaliteit van het coachingsproces van AIOS' door leden van de opleidersgroep adequaat inschatten en waarderen;
 • is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen
 • logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

II.: ten aanzien van communicatie:

De visitator:

 • bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) op;
 • is in staat om op verschillende niveaus met verschillende functies/disciplines binnen de instelling doeltreffend en doelmatig te communiceren en zich hieraan aan te passen;
 • beheerst de daarvoor de noodzakelijke gesprekstechnieken;
 • luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie, en is daarin sensitief voor non-verbale communicatie;
 • is zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen en houdt hiermee in zijn/haar wijzer van communiceren rekening;
 • bezit goed uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;

III.: ten aanzien van samenwerking:

De visitator

 • presenteert zich als lid van de visitatiecommissie;
 • is in staat om in teamverband te werken;
 • overlegt doelmatig met collegae visitatoren en andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;
 • draagt bij aan een doelmatige en effectieve samenwerking binnen de visitatiecommissie en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

IV.: ten aanzien van kennis en wetenschap:

De visitator:

 • bezit adequate kennis van de toepasselijke regelgeving, o.a. Kaderbesluit, specifiek besluit en Landelijk Opleidingsplan op het terrein van het betreffende medisch specialisme / profiel;
 • bezit adequate kennis en vaardigheid inzake de toepasselijke principes, procedures en technieken van (opleidings)visitatie, ook op het terrein van het betreffende medisch specialisme / profiel;
 • bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis en deskundigheid op het gebied van visiteren;
 • volgt de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en visitatie;
 • ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan op het gebied van visiteren;

V.: ten aanzien van maatschappelijk handelen:

De visitator:

 • heeft een brede kijk op de positie van het medisch specialisme / profiel in de instelling en de gezondheidszorg;
 • bevordert de kwaliteit van de opleiding binnen de opleidingsinrichting en de maatschappij als geheel;
 • handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

VI.: ten aanzien van organisatie:

De visitator:

 • organiseert zijn activiteiten in het kader van visitatie in balans met zijn professionele en persoonlijke activiteiten;
 • werkt effectief en doelmatig binnen een (plenaire) visitatiecommissie;
 • besteedt de beschikbare middelen voor de visitatie verantwoord;
 • gebruikt informatietechnologie voor een optimale visitatie, en voor bij- en nascholing;

VII.: ten aanzien van professionaliteit:

De visitator:

 • werkt op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze;
 • handelt zonder last of ruggenspraak;
 • vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag;
 • kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen;
 • staat open voor feedback en stelt zich lerend op;
 • voert zijn werkzaamheden uit naar de ter zake gebruikelijke ethische normen.

Contact opnemen met de heer Spoelstra via e.spoelstra@fed.knmg.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten