• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Reactie Monitor naar aanleiding van berichten op forum en tv-uitzending 9-4-2017

Laat ik, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), beginnen met te stellen dat de NVVG zich in veel berichten over hoe verzekeringsartsen (bij het UWV) zouden werken absoluut niet herkent. Berichten over dat veel verzekeringsartsen niet voldoende de tijd nemen voor een spreekuur, nalaten informatie bij behandelaars op te vragen, de mening van behandelaars niet meewegen in hun oordeelsvorming en dat verzekeringsartsen de klachten van cliënten niet serieus nemen en ze soms zelfs wantrouwen.

Verzekeringsartsen, net als andere arts-specialisten, zijn consciëntieus en nemen hun werk zeer serieus, wat ook inhoudt voldoende tijd nemen voor een beoordeling. Het gaat namelijk om grote belangen van cliënten, zijnde hun werk en inkomen naast hun gezondheid. Daarbij wordt ook nadrukkelijk informatie van behandelaars betrokken. Dit betekent niet dat er altijd informatie moet worden opgevraagd na een spreekuur, bijvoorbeeld omdat deze informatie al is aangeleverd door de bedrijfsarts of omdat een cliënt heel goed kan vertellen wat er in het medische traject is gebeurd. Echter als er onduidelijkheden zijn ten aanzien van wat er in een behandeltraject is voorgevallen, wat de functionele beperkingen zijn van een bepaalde aandoening of een cliënt staat er op dat informatie wordt opgevraagd, ken ik geen collega die dit niet zou doen. De mening van behandelaars over wat nog mogelijk is om de gezondheidstoestand dan wel het functioneren van mensen te verbeteren, is zelfs erg belangrijk voor de beoordelingstaak van verzekeringsartsen. Dit bepaalt mede hoe de vertaalslag naar beperkingen in arbeid wordt gemaakt door een verzekeringsarts, maar ook de prognose en daarmee of en wanneer een herbeoordeling kan worden gepland.

Download 'Kader financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen en Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen'.

Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB
De NVVG, KAMG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten. De nieuwe accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering' voor verzekeringsartsen is hier te lezen.

Nieuwe werkwijze: zelfaccreditatie van ODB via GAIA
Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA. Vanaf 1 april 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is. ODB-activiteiten van na 1 april 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

Pilotperiode van 1 april tot 30 september
De nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze worden gedurende 6 maanden in een pilot uitgetest. In september 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot kunnen de nieuwe regelgeving en werkwijze desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve evaluatie worden de nieuwe regelgeving en werkwijze per 1 januari 2018 omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving en werkwijze harmoniseren de NVVG en de KAMG met de overige geneeskundige specialismen: de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de medisch specialisten.

Per 1 april 2017 invoering van lijstverbindingen tussen NVVG, NVAB en KAMG voor geaccrediteerde nascholing

De NVVG, NVAB en KAMG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.


Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met:

  • het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) (030-6868773 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) (Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg; 030 2823272; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Sylvia van der Burg-Vermeulen is de vertegenwoordiger namens cluster 3 (Sociale Geneeskunde) binnen het dagelijks bestuur van de KNMG geworden. Enerzijds zijn wij als NVVG blij met deze goede kandidaat, die zeer is ingevoerd in ons vak en die ook de belangen van de Sociale Geneeskunde breed goed kan behartigen in het DB. Anderzijds moeten we ook een bestaande samenwerking beëindigen, daar zij op termijn geen directeur meer kan zijn uiteraard, wat wij betreuren uiteraard. Wij willen haar hierbij ook bedanken voor de goede samenwerking tot op heden. Vooralsnog is er gelukkig wel een overgangsperiode mogelijk.

Dit betekent wel dat het NVVG bestuur hard op zoek moet gaan naar een nieuwe directeur. Suggesties zijn welkom bij NVVG voorzitter Rob Kok. Lees hierbij het functieprofiel voor de NVVG directeur.

 

Per 1 april 2017 mogen sociaal geneeskundigen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Deze nieuwe accreditatieregeling geldt voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en sluit aan op de vraag uit de praktijk. Zo kan het voorkomen dat een verzekeringsarts een nascholing wil volgen bij de orthopeden, een psychiater bij de neurologen, een reumatoloog bij de bedrijfsartsen, een huisarts bij de jeugdartsen, een klinisch geriater bij de huisartsen, enzovoorts. Aan de keuze voor het volgen van nascholing op andere vakgebieden worden geen beperkingen in onderwerpkeuze gesteld, maar wordt vertrouwd op de professionaliteit van de arts.

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook