• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Evenals de NOVAG maakt de NVVG zich ernstig zorgen over de kwaliteit van deze herbeoordelingen en betwijfelen of hiermee de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Ook wij krijgen vanuit het hele land in toenemende mate negatieve signalen van onze beroepsgenoten over dit herbeoordelingstraject. Echter als wetenschappelijke vereniging willen en kunnen wij niet oproepen tot acties die treden in de arbeidsverhouding die onze leden met hun werkgever hebben. Wel willen we nogmaals een dringende oproep doen aan het UWV om bij dit herboordelingstraject enkel en alleen ervaren verzekeringsartsen in te zetten, om de kwaliteit te kunnen borgen, het afbreukrisico voor jonge potentiele verzekeringsartsen en het risico op imagoschade voor onze beroepsgroep te voorkomen. Als NVVG denken wij graag mee over andere oplossingen, bijvoorbeeld de reeds aangetrokken basisartsen inzetten op minder complexe beoordelingen met de nodige supervisie en begeleiding, liefst in een opleidingstraject.   Nieuwsflash NOVAG

Op instignatie van de NVVG commissie Ethiek heeft het bestuur een brief gestuurd aan UWV-SMZ om de zorg van de NVVG te uiten over de kwaliteit dienstverlening van herbeoordelingen. Lees hier de volledige brief van de NVVG. En de reactie van het UWV. Nieuwsbericht Medisch Contact.  Artikel Trouw 22 juni 2016.

In 2015 informeerden wij u over de totstandkoming van KOERS, Kwaliteitskader en Handreiking voor praktijkopleiders.
Als KAMG, NVVG en NVAB hechten we groot belang aan het goed en eigentijds opleiden van sociaal-geneeskundigen. De praktijkopleiding staat hierbij centraal.
Lees meer.

Na een intensieve periode van ruim anderhalf jaar waarin de NVVG en de GAV verdergaande samenwerking hebben verkend, is geconcludeerd dat we blijvend zullen inzetten op het verbeteren van de huidige samenwerking. Stappen richting een formeel samenwerkingsverband worden echter voorlopig niet gezet. Het NVVG bestuur had graag gezamenlijk met de GAV alle leden hierover geïnformeerd. Het GAV bestuur heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Het NVVG bestuur betreurt dit en hecht er waarde aan te benadrukken dat het besluit om nu geen verdergaande stappen te zetten om ons moverende redenen is genomen. Met het oog op de steeds hogere kwaliteitseisen in het kader van professional performance benadrukt het NVVG bestuur het belang van goede afspraken over vormgeven van gezamenlijk beleid, hoe de besturen met elkaar communiceren over projecten en hoe de communicatielijnen lopen. De NVVG zal zich ten volle inzetten om op natuurlijke wijze via de bestaande NVVG-GAV samenwerkingsverbanden verder te gaan en deze uit te bouwen.

Kerndiscipline, Sociale Geneeskunde, van de geneeskunde opleiding kampt met een tekort aan stageplekken voor het coschap sociale geneeskunde.
Lees meer.

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: [email protected]

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook