Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Herregistratie basisartsen sinds januari 2018

dinsdag 16 januari 2018

Per 1 januari 2018 moeten veel basisartsen zich voor het eerst laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). Een arts die niet beschikt over voldoende werkervaring kan ervoor kiezen het scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen van de VU Academie te doorlopen. Als dat succesvol verloopt, wordt een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) uitgereikt, waarmee ook herregistratie kan worden aangevraagd.

Voor de KNMG staat kwaliteit van zorg voorop. Het is belangrijk dat patiënten of cliënten erop kunnen vertrouwen dat de beroepsbeoefenaren die in het BIG-register staan voldoende deskundig en ervaren zijn. Door eens in de vijf jaar opnieuw te registeren, wordt de deskundigheid van artsen beter gewaarborgd en blijft het register actueel.

Het ministerie van VWS stelde herregistratie van basisartsen verplicht. De KNMG verwacht dat basisartsen het belangrijk vinden om in het BIG-register ingeschreven te blijven staan. Bij kwaliteit van zorg hoort nu eenmaal voldoende werkervaring en kennis.

Brief BIG-register

Basisartsen die niet in aanmerking komen voor herregistratie omdat zij niet aan de eisen voldoen of omdat zij niet tijdig (voor de uiterste herregistratie datum, UHD) hebben aangegeven dat zij zich wilden herregistreren, ontvangen van het BIG-register een brief over hun uitschrijving.
Basisartsen vormen de laatste groep binnen de basisberoepen in de gezondheidszorg waarvoor herregistratie is ingevoerd. Voor andere beroepen zoals apotheker, tandarts en verpleegkundige gold dit al langer.

Geneeskundig specialisten staan geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De eisen voor herregistratie als specialist liggen hoger dan de eisen voor herregistratie als beoefenaar van het basisberoep. Zo lang specialisten voldoen aan de eisen die gelden voor hun specialisme, blijven zij automatisch ingeschreven in het BIG-register.

Gevolgen van uitschrijving uit het BIG-register

Uitschrijving uit het BIG register betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de registratie als arts, vervallen. Men is dan niet meer bevoegd om zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten en mag ook geen recepten meer schrijven.
Ook is niet langer toegestaan de titel arts te voeren, tenzij onder toevoeging van de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Hiermee wordt duidelijk dat de opleiding tot arts is gevolgd maar dat er geen bevoegdheid meer bestaat om te praktiseren. Ook valt men na doorhaling niet meer onder het tuchtrecht.
Een ‘arts niet praktiserend’ kan zich altijd weer laten inschrijven in het BIG-register door aan de eisen voor herregistratie te voldoen (scholing).

Achtergrond herregistratie basisartsen

De KNMG heeft de afgelopen jaren uitvoerig overlegd met het ministerie van VWS over herregistratie van basisartsen in het BIG register. Resultaat hiervan was een beoordelingskader voor artsen dat in januari 2016 is vastgesteld. In dat beoordelingskader is vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet meetellen voor de vereiste werkervaring in de individuele gezondheidszorg.

Deskundigheidsbevorderende activiteiten

De minister voor Medische Zorg is van plan om de eisen voor herregistratie van basisberoepen op termijn uit te breiden met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Voor geneeskundig specialisten en profielartsen zijn die al verplicht, maar nog niet voor basisartsen. Een daartoe strekkend concept wetsvoorstel (BIG II) werd onlangs ter consultatie op internet geplaatst. De KNMG is ook over dit thema al enige tijd in overleg met het ministerie en zal in februari op het conceptwetsvoorstel reageren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten