Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Contributie

De contributie NVVG bedraagt per 1 januari 2024 € 325,50 per jaar, inclusief het abonnement TBV van € 74,-. Let op: uw werkgever vergoedt waarschijnlijk het lidmaatschap. Informeert u eens.

Als u tevens lid bent van de NVAB dan ontvangt u het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde via de NVAB. NVVG en NVAB wisselen dubbelleden uit zodat u slechts éénmaal TBV ontvangt en betaalt. De lidmaatschapscontributie bedraagt dan € 251,50.

Federatiebijdrage KNMG 2023

Het KNMG-bestuur onderkent drie categorieën leden:

  • Gewone leden en senior/buitengewone leden: € 151,-.
  • AIOS leden: € 50,50.
  • Studentleden: geen federatiebijdrage.

Contributienota NVVG

Uw contributienota ontvangt u in de loop van het nieuwe kalenderjaar.

De nota is opgebouwd uit de contributie NVVG plus de federatiebijdrage KNMG, plus de abonnementskosten TBV.
De NVVG draagt de federatiebijdrage af aan de KNMG.
Vanaf 2020 is de NVVG btw-plichtig. Het TBV abonnement bevat twee btw-tarieven die gesplitst op de contributienota staan opgenomen.
Vanaf 2022 worden de TBV abonnementskosten als vast onderdeel ondergebracht in de contributiefactuur.

Automatische Incasso

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde biedt u vanaf 2022 de mogelijkheid uw contributie van de NVVG (inclusief federatiebijdrage KNMG en het abonnement op TBV) automatisch te laten incasseren.

Automatisch incasseren is een snel en efficiënt alternatief voor het versturen van (digitale) contributiefacturen. Voor u levert het afgeven van een automatische incasso gebruiksgemak op, u hoeft geen handmatige betaling uit te voeren en voorkomt onnodige betalingsherinneringen.

Om geld te mogen incasseren van een rekening van onze leden, is er een mandaat nodig. In het mandaat geeft het lid aan dat, in dit geval, de NVVG gerechtigd is om geld af te schrijven. Dit mandaat bevat o.a. een datum, het rekeningnummer, de tenaamstelling van de rekening en een handtekening. Er is een formulier opgesteld om toestemming aan de NVVG te geven voor de automatische incasso. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar: secretariaat@nvvg.nl.
Zonder automatische incasso wordt de, digitale, contributiefactuur verhoogd met 7,50 euro administratiekosten.

De contributiefactuur wordt u, voorafgaand aan de inning, gemaild met bericht wanneer het bedrag wordt afgeschreven. Inning van de contributie zal omstreeks eind maart/begin april plaatsvinden.

Seniorenlidmaatschap

Wilt u in aanmerking komen voor het seniorenlidmaatschap NVVG?

  • 50% korting op de lidmaatschapsbijdrage voor senioren
  • Hanteren AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, het jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, op verzoek van desbetreffend NVVG lid
  • Verzoek verlaging lidmaatschapsbijdrage dient uiterlijk 31 december te worden doorgegeven ter verwerking in de eerstkomende contributieronde
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage niet mogelijk met terugwerkende kracht
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage voor het eerst mogelijk per 1 januari van het nieuwe jaar (verzoek indienen uiterlijk 31 december).
Sluiten