Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG najaarsledenvergadering en wetenschappelijk programma 6 oktober 2022

NVVG Najaarsledenvergadering 2022

Donderdag 6 oktober vond de Najaarsledenvergadering van de NVVG plaats in Utrecht met aansluitend het symposium “Hoofdpijn en werk”.

De vergadering werd geopend door de voorzitter die erg blij was dat het de algemene ledenvergadering weer live plaats kon vinden. De agenda werd vastgesteld en vervolgens werden de notulen van de voorjaarsledenvergadering zonder wijzigingen vastgesteld.

De penningmeester, Sjef Wijnen, nam ons vervolgens mee in alle financiële aspecten behorend bij de vereniging zoals de begroting voor het komende jaar waaronder een contributieverhoging, mede vanwege de huidige inflatie. Vanuit de leden werden hier vragen over gesteld waarna akkoord werd gegaan met de begroting met een duidelijker beeld over de reserves voor het volgende jaar. Hierna werd de functie van penningmeester overgedragen aan Luc Ploum, die per heden deze rol binnen het bestuur zal vervullen.

Het woord was vervolgens aan de vertegenwoordigers van de verschillende commissies van de vereniging die toelichting gaven over de zaken die binnen de commissies en werkgroepen spelen en de projecten waar de NVVG bij betrokken is. Een aantal interessante punten zijn bijvoorbeeld de Kwaliteitsrapportage KOERS, een herziening van het Landelijk Opleidingsplan, een Professionaliseringsplan voor Praktijkopleiders, morele risico analyses van de huidige ontwikkelingen binnen UWV (vorming SMC en versnellingsmaatregelen), verder uitbreiding van mediprudentie (ook door andere specialisten), de factor arbeid promoten bij richtlijn-/protocolontwikkeling en het 50 jarig bestaan van EUMASS (28-30 september in Straatsburg). De meeste commissies zijn momenteel nog op zoek naar nieuwe leden. Hierbij dan ook de oproep voor collega’s die geïnteresseerd zijn om iets aanvullends aan ons vak te doen om zich aan te melden bij het secretariaat. Voor een korte beschrijving van de verschillende commissies verwijs ik graag naar onze website.

Na de commissies was het aan de voorzitter om de leden mee te nemen in een aantal actuele zaken waar de vereniging bij betrokken is. Hierbij werd stilgestaan bij de belangrijke positie die wij hebben binnen de stuurgroep bij het ministerie. Zeker in de huidige roerige tijden op het gebied van sociale zekerheid is het van belang dat er vanuit de inhoud ook meegedacht en richting gegeven wordt aan het beleid. Vervolgens werd er nog aandacht besteed aan de reactie die is geschreven op de brief van de minister aan de tweede kamer d.d. 26-08-2022 en een onafhankelijke commissie die zich bezig houdt met de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Helaas moesten wij deze vergadering ook afscheid nemen van één van onze bestuursleden, Chantal Gielen. Chantal is per 1 oktober 2022 gestart als medisch adviseur bij UWV. Als bestuur hadden wij gehoopt Chantal langer bij ons te houden, maar uiteraard zal de samenwerking ook hierna voorgezet worden.

Tenslotte moesten wij helaas ook officieel afscheid nemen van Marijke van Bork, onze zeer gewaarde directeur. Zij vervulde de functie sinds 2019 en heeft dit, ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tot eind augustus gedaan. Marijke werd toegesproken door onze voorzitter waarbij hij stil stond bij de goede dynamiek die hij heeft met Marijke aan de ‘ontelbare tafeltjes’ waaraan zij vanuit de NVVG in de afgelopen jaren deelnamen. Zij hadden aan één blik genoeg om beide te weten welke kant het op zou gaan. Bij deze wil ik namens het bestuur Marijke nogmaals erg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en ongetwijfeld zullen we nog regelmatig contact houden.

Hiermee werd vervolgens ook onze nieuwe directeur Ilse Nieuwenhuizen, welkom geheten. In de afgelopen periode heeft zij nauw samengewerkt met Marijke om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ilse Nieuwenhuizen werkt geruime tijd als primair verzekeringsarts, adviseur verzekeringsarts en de laatste twee jaar als auditor verzekeringsarts bij UWV. Vanaf 1 augustus is zij weer werkzaam als adviseur verzekeringsarts bij UWV. Ilse ziet het als een uitdaging om verbinding tussen verschillende gremia te leggen en hoopt haar ervaring en expertise hierbij te kunnen inzetten. Zij is zeer gemotiveerd aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.

Talmaprijs

Vervolgens was het tijd voor de uitreiking van de Talmaprijs, de prijs binnen de verzekeringsgeneeskunde voor de beste publicatie of het beste conceptartikel. Alle inzendingen werden beoordeeld door jury op 10 items en de Talmapenning 2022 werd gewonnen door Arthur Schulte voor zijn onderzoeksartikel: “Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?”. In zijn onderzoek geeft Arthur meer inzicht in de redenen die arbeidsdeskundigen hebben bij de uitvoering van claimbeoordelingen in het kader van de WIA- en eerstejaarsziektewetbeoordelingen bij UWV voor overleg met de verzekeringsarts en hoe dit praktisch verloopt. Redenen voor overleg blijken onder andere te zijn het wegnemen van eigen twijfel van de arbeidsdeskundige (zeker bij open normen en vage toelichtingen) en informeren van de verzekeringsarts over de uitkomst van de beoordeling. Arbeidsdeskundigen vinden grotere bereidheid voor overleg bij jongere artsen en de zijn volgens de arbeidsdeskundigen ook makkelijker bereikbaar. Als verzekeringsartsen nog duidelijker aangegeven wat ze concreet bedoelen en welke overschrijdingen van gestelde beperkingen zijn toegestaan kan dit proces nog verbeteren.

Ook de runner-up, Janet Mook, werd in het zonnetje gezet voor haar onderzoek met als titel: ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling bij het UWV: negeren of signaleren’. Janet snijdt hiermee een belangrijk punt aan aangezien het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling ook hoort bij de zorgplichten van artsen, dus ook bij het UWV. Uit het onderzoek bleek dat het wordt gesignaleerd, maar de meldcode en het stappenplan niet (adequaat) worden toegepast.

Bekijk hier de Talmaprijs winnaars.

Wetenschappelijk programma

Neuroloog Willem Oerlemans en re-integratiecoach Alex Schonewille verzorgden ieder een presentatie over Hoofdpijn en werk. Het kan een lastige combinatie zijn. Vooral als die hoofdpijn ernstig en chronisch is, zoals bij migraine. De impact van de klachten is dan vaak groot en de werknemer is daar niet altijd voldoende open en duidelijk over. Uit schaamte of angst doet men zich beter voor dan het is, want het is toch ‘maar hoofdpijn’. Men veinst af en toe griep of neemt juist vakantiedagen op, om zo de gezondheidsimpact te maskeren. Zo kan het jarenlang doorgaan met alle risico’s van dien: medisch afzakken, kans op burn-out en niet zelden arbeidsongeschiktheid. In de woorden van een oud-voorzitter van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet: ‘Het gaat heel lang goed, voor het goed fout gaat’.

Ten behoeve van werkbehoud of duurzame re-integratie van mensen met ernstige hoofdpijn ligt er voor bedrijfs- en verzekeringsartsen een belangrijke taak: om de ernst en impact van die klachten beter in beeld te krijgen. Want werken en blijven werken met ernstige hoofdpijn is vervolgens gelukkig vaak goed mogelijk!

Sluiten