Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Standpunten

Taakdelegatie

Gezien de huidige ontwikkelingen is het NVVG standpunt Taakdelegatie in december 2019 geactualiseerd.

Het voorlopige standpunt van de NVVG ten aanzien van de DSM is in lijn met de NVvP

De NVVG adviseert verzekeringsartsen de komende tijd de DSM-IV voor classificatie te blijven gebruiken. Wat de betekenis van de DSM-5 voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling zal zijn zal mede afhangen van de ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie in Nederland. De NVVG volgt de ontwikkelingen op de voet en zal nadere mededelingen doen zodra daartoe aanleiding is.

Standpunt NVVG over de status van de multidisciplinaire richtlijn en het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS

De in februari 2013 gepresenteerde multidisciplinaire richtlijn 'Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)' geeft aanbevelingen over diagnostiek en behandelingen zoals gedragsinterventies, dieetinterventies en farmacologische interventies. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven over interventies gericht op sociaal maatschappelijke participatie en de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Tot slot worden er aanbevelingen gegeven voor verder wetenschappelijk onderzoek.
De NVVG heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijn en deze ook geautoriseerd. Tot het moment dat er een herziening plaatsvindt van het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS prevaleert de multidisciplinaire richtlijn. Het NVVG bestuur is tot dit standpunt gekomen na advies te hebben ingewonnen van de commissie Wetenschap. In de richtlijn is veel nieuwere literatuur verwerkt. Daarmee bevat de richtlijn de kennis naar de huidige stand van de wetenschap op dit gebied. Tevens bevat de richtlijn een bruikbare verzekeringsgeneeskundige paragraaf.

De ministeriële Regeling Verzekeringsgeneeskundige Protocollen arbeidsongeschiktheidswetten is per 1 juli 2013 ingetrokken. Het vastleggen van een protocol in een ministeriële regeling past naar de huidige inzichten niet bij een geneeskundige richtlijn. De eerste reden is dat verzekeringsartsen vanuit de medische optiek geredeneerd protocollen moeten gebruiken; daarvoor is geen ministeriële regeling nodig. De tweede reden is dat de gebruikelijke periodieke actualisering van protocollen steeds tot aanpassing van de ministeriële regeling leidt. Afschaffen van de ministeriële regeling leidt dan ook tot minder regeldruk en administratieve lastendruk, terwijl geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de claimbeoordeling.

Sluiten