Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Mediprudentie

Samenstelling commissie:

 • Mevrouw C. (Corina) van Asselt
 • De heer T. (Ton) Gerdes
 • De heer dr. R. (Rob) Kok
 • De heer drs. B. (Bart) van Schendel
 • De heer J.R.M. (Jurriaan) Blekemolen
 • De heer K. (Kees) de Kock
 • De heer M. (Rinus) Ouwens
 • De heer F.M. (Frank) Brouwer

Wat doet de commissie Mediprudentie?

De Commissie Mediprudentie van de NVVG, voluit “Mediprudentie NVVG en UWV’, bestaat sinds 2009. In de commissie hebben verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en een huisarts zitting. Het secretariaat wordt door de NVVG verzorgd. Mediprudentie beoordeelt verzekeringsgeneeskundige casuïstiek die volgens een bepaald format is aangeleverd door OT-groepen en vanuit de beroepsopleidingen. Het format omvat trefwoorden, een vignet met vraagstelling, een samenvatting van de casus, een (literatuur)onderzoek en de beantwoording van de vraag. De geanonimiseerde verzekeringsgeneeskundige rapportage vormt het sluitstuk. Mediprudentie beoordeelde de casuïstiek, voorziet deze van commentaar, en plaatst deze vervolgens in de mediprudentiedatabase. Deze omvat nu ongeveer 150 casussen. De mediprudentiedatabase is alleen toegankelijk voor NVVG-leden. Het doel is om de praktiserend verzekeringsarts in de vorm van voorbeeldcasuïstiek een hulpmiddel te bieden voor lastige beslissingssituaties.

Doel:

Mediprudentie is een manier om consensus te bereiken over wat in concrete, individuele situaties volgens de beroepsgroep de juiste beoordeling is. Mediprudentie bevordert de kwaliteit en transparantie van de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming en de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten. Er is meer: het 'werken' aan mediprudentie vormt een proces waarbij verzekeringsartsen van elkaar leren en elkaar inspireren tot goed verzekeringsgeneeskundig werk.

Achtergrond:

De Gezondheidsraad heeft in 2007 geadviseerd een systeem van mediprudentie te vormen en beoogde daarmee bovenstaand doel. Bij UWV was men inmiddels gestart met de inzet van casuïstiekgroepen voor de vorming van mediprudentie. Het huidige project van de NVVG in samenwerking met UWV borduurt daarop voort. Het project loopt tot februari 2012 en zal met korte duur verlengd worden. Tot die tijd ligt het accent op casuïstiek uit de Sociale Verzekering, die alleen daar beschikbaar is. Het streven van de NVVG is de toegankelijkheid op den duur groter te maken en alle leden toegang te kunnen geven.

Werkwijze:

U kunt eigen geanomiseerde casuïstiek aanleveren aan de werkgoep Mediprudentiedie de vraagstelling, relevantie en de kwaliteit van het commentaar bewaakt en bevordert en tenslotte zorg draagt voor de plaatsing in de database, die nu nog alleen via UWV te raadplegen is. Inmiddels is er een handreiking mediprudentie verschenen waarin u wordt meegenomen in het schrijven van een mediprudentiecasus.
Uw eigen mediprudentiecasus is aan te leveren via secretariaat@nvvg.nl.

Ontwikkelingen:

De leden van de Commissie Mediprudentie hebben de indruk dat het aantal malen dat de mediprudentiedatabase wordt geraadpleegd de laatste jaren wat terugloopt. Daarom gaat zij de database opnieuw onder de aandacht brengen, door publicaties in TBV en voordrachten op de bij- en nascholing. De database zelf is inmiddels onder beheer van de NVVG gekomen. De vooruitzichten dat de database voor alle artsen kan worden opengesteld zijn gunstig. Wellicht lukt dat nog in 2020. UWV heeft hiervoor het licht op groen gezet.

Om het aanleveren van casuïstiek te vergemakkelijken heeft de commissie de Handreiking vernieuwd. Deze Handreiking is te vinden op de NVVG-website. Ook de commissie zelf streeft naar vernieuwing en verbreding. Onlangs is een tweede bedrijfsarts toegetreden in de persoon van Jurriaan Blekemolen. Verder heeft Kees de Kock, huisarts en onlangs gepromoveerd op de rol van de huisarts bij werkgebonden problemen en verzuim, belangstelling getoond. Hij is voor de volgende vergadering uitgenodigd.
Verder is er een vacature voor een nieuwe commissievoorzitter.

De commissie wil op korte termijn ook casuïstiek van bedrijfsartsen in de database opnemen. Daarbij denkt zij vooral aan thema’s waarbij vaak discussie is tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts, bijvoorbeeld als het gaat om verkorte wachttijd, duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid, geen benutbare mogelijkheden en urenbeperking.

Op de algemene ledenvergadering van de NVVG op 8 oktober 2020 zijn de aanwezigen gepeild omtrent hun opinie over mediprudentie. Over het algemeen is er waardering voor de database. De meeste aanwezigen geven evenwel aan de database niet vaker van eenmaal per maand te raadplegen. Er zijn diverse suggesties voor verbetering gedaan, zoals het toekennen van nascholingspunten aan het inleveren van een casus.

André Weel, bedrijfsarts,
aftredend voorzitter Commissie Mediprudentie

Uitkomst raadpleging tijdens Najaarsledenvergadering 2020
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober jl. heeft de commissie Mediprudentie de aanwezige leden een drietal vragen voorgelegd.

 • Hoe vaak maakt u gebruik van de Mediprudentie-database?
  Deze vraag is door 25 leden beantwoord: 23 leden gaven aan de database 0 - 1 keer per maand te gebruiken, de 2 overige leden gebruiken de database wat vaker, namelijk 1 - 5 keer per maand.
 • Zijn de casussen in de Mediprudentie database behulpzaam in de praktijk?
  Deze vraag is door 26 leden beantwoord: 13 leden geven aan dat de casussen bruikbaar zijn, de andere 13 leden hebben geen mening betreft deze vraag.
 • Heeft u suggesties voor verbetering? (Graag uw reactie met steekwoorden)
  Deze vraag is door 20 leden beantwoord. Zij gaven de volgende suggesties:
commissie menu

De commissie stelt zich voor:

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

Corina van Asselt
Corina van Asselt
Jurriaan Blekemolen
Jurriaan Blekemolen
Ton Gerdes
Ton Gerdes
Kees de Kock
Kees de Kock
Rob Kok
Rob Kok
Bart van Schendel
Bart van Schendel
Rinus Ouwens
Rinus Ouwens
Frank Brouwer
Frank Brouwer
Sluiten