Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Ethiek

Samenstelling commissie:

 • Mevr. S.M.M. (Sophie) Till-van Zinnicq Bergmann, voorzitter
 • Dhr. K.R.H. (Kevin) De Decker
 • Dhr. R.A.N. (Ruud) Roos
 • Mevr. Y. (Yvonne) Feringa
 • Mevr. A. (Alice) Rietveld
 • Dhr. F.G. (Frank) Slotman

Doelen:

 • Het scheppen van een ethisch en praktisch verantwoord kader voor de beroepsuitoefening door de beroepsgroep
 • Het bijstaan van individuele leden bij vragen met betrekking tot een verantwoorde en correcte beroepsuitoefening
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVVG bestuur.

Hoewel morele dilemma’s in de verzekeringsgeneeskundige praktijk aan de orde van de dag zijn, weten de individuele leden ons maar zelden te vinden voor advies of ondersteuning bij ethische kwesties uit de praktijk, dit gebeurt slechts enkele keren per jaar. De commissieleden kunnen rechtstreeks benaderd worden of via het NVVG secretariaat.

Een voorbeeld van een ongevraagd advies aan het NVVG bestuur uit het afgelopen jaar, is de visie van de commissie op de UWV ambtseed. De commissie onderschrijft de specifieke UWV-onderdelen van de ambtseed niet, omdat een eed waarmee ook trouw moet worden gezworen aan (de gedragscode van) een organisatie mogelijk conflicteert met de artseneed. Met een ambtseed waarin enkel universele waarden worden onderschreven is die kans veel kleiner.

Een voorbeeld van een lopend onderwerp waarover de commissie een advies wil gaan uitbrengen betreft de ethische aspecten bij het beoordelen van duurzaamheid. Waar ligt de grens bij het stellen van prognose, zoals bij IVA- en WAJONG beoordelingen? De commissie streeft ernaar de ethische aspecten uit te diepen, de morele problemen uit te leggen en de beroepsgroep te helpen bij de oordeelsvorming. Als blijkt dat bij prognosestelling morele grenzen worden bereikt of overschreven, zal dat worden benoemd en gesignaleerd. Dat kan een bijdrage leveren aan wettelijke veranderingen, maar dat is niet het primaire doel van de commissie ethiek. Adviezen hebben doorgaans een meer beschouwend dan activistisch karakter, de commissie gaat daarbij dan ook niet over één nacht ijs.

Klik hier voor alle relevantie artikelen en rapporten Ethiek.

Uitkomst raadpleging tijdens Najaarsledenvergadering 2020
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober jl. heeft de commissie Ethiek de aanwezige leden een drietal vragen voorgelegd.

 • Wilt u, als NVVG lid, rechtstreeks de commissie Ethiek kunnen benaderen bij morele dilemma’s vanuit de dagelijkse praktijk?
  Deze vraag is door 21 leden beantwoord: 18 leden hebben de vraag beantwoord met 'Ja', 1 lid heeft deze behoefte niet en 2 leden gaven aan hier geen mening over te hebben.
 • Zou u, in de wetenschap dat u de commissie Ethiek rechtstreeks kunt benaderen, hier vaker gebruik van maken om praktijkdilemma’s te overleggen?
  Deze vraag is door 21 leden beantwoord: 16 leden hebben de vraag beantwoord met 'Ja', 2 leden hebben niet de behoefte om een commissielid direct te benaderen en 3 leden gaven aan hier geen mening over te hebben.
 • Vindt u het ongevraagde advies over de huidige UWV ambtseed van de commissie Ethiek goed?
  Deze vraag is door 21 leden beantwoord: 14 leden hebben aangegeven dat zij het ongevraagde advies goed vinden, 2 leden vinden dit niet goed en 5 leden gaven aan geen mening te hebben.

De commissie stelt zich voor:

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

Sophie van Zinnicq Bergmann
Sophie van Zinnicq Bergmann
Kevin de Decker
Kevin de Decker
Ruud Roos
Ruud Roos
Yvonne Feringa
Yvonne Feringa
Alice Rietveld
Alice Rietveld
Frank Slotman
Frank Slotman

Contact:

Heeft u vragen met betrekking tot waarden en normen rondom de oordeelsvorming van de individuele gevalsbehandeling? Loopt u tegen ethische vraagstukken aan in uw dagelijks werk? Merkt u een conflicterende maatschappelijke visie op de verzekeringsgeneeskunde of vice versa op? Neem laagdrempelig contact op met de commissie Ethiek via secretariaat@nvvg.nl, het secretariaat zorgt ervoor dat uw e-mail bij de juiste persoon terecht komt. We zullen in samenspraak met u zoeken naar een gepaste vervolgactie. Uiteraard staat het u ook vrij alle leden persoonlijk te benaderen.

Sluiten