Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

(Her)registratie

Meer informatie over de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde?

  • Klik hier voor informatie over de opleiding tot verzekeringsarts. Studenten geneeskunde, coassistenten, basisartsen en zij-instromers kunnen de opleiding ook hier volgen.
  • Wilt u in opleiding tot verzekeringsarts, dan kunt u vrijstellingen aanvragen voor delen van de MVO op basis van al verworven competenties.
  • RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen. Klik hier om deze eisen in te zien.
  • Klik hier voor opleiding en registratie RGS van de KNMG.

Dubbelregistratie als bedrijfsarts/verzekeringsarts en deelname visitatie

Sociaal Geneeskundigen herregistreren zich iedere vijf jaar en moeten daarbij voldoen aan de herregistratie-eisen van het College Geneeskundig Specialismen (CGS). De Registratiecommissie Geneeskundig specialisten (RGS) beoordeelt de herregistratie. Daarbij zijn de geaccrediteerde systematiek en werkwijze, vastgesteld door de beroepsverenigingen NVVG/GAV en KAMG, leidend.De verzekeringsartsen en de artsen Maatschappij & Gezondheid hebben hiervoor de methode EIF ontwikkeld (meer informatie zie www.kbsg.nl). De NVAB biedt hiervoor het visitatiemodel, waarmee bedrijfsartsen kunnen voldoen aan beide herregistratie-eisen.

De NVVG/GAV en KAMG hebben het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) in het leven geroepen. Het KBSG is ten behoeve van de herregistratie van verzekeringsartsen en artsen maatschappij en gezondheid (inclusief profielen) verantwoordelijk voor de accreditatie van de:

  • periodieke evaluatie van het individueel functioneren, én
  • periodieke evaluatie van het groepsfunctioneren (kwaliteitsvisitatie)

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten en daarnaast hebben deelgenomen aan evaluatie individueel- en groepsfunctioneren.

De besturen van de NVAB en NVVG hebben vastgesteld dat een specialist met een dubbele registratie (dus als bedrijfsarts en verzekeringsarts) slechts één keer een traject dient te doorlopen gericht op de nieuwe eisen. Ook als u wilt herregistreren voor meerdere specialisaties/profielen.

  • De dubbelgeregistreerde bedrijfsarts/verzekeringsarts behoeft maar één keer een visitatietraject te doorlopen (dus óf de NVAB-visitatie óf het EIF-traject)
  • Daarvoor worden dan éénmalig 25 punten toegekend
  • De doorlopen visitatie/EIF telt wel mee voor herregistratie in zowel het specialisme bedrijfsarts als het specialisme verzekeringsarts
  • We adviseren u om deel te nemen aan het EIF-traject/visitatiesysteem van het specialisme waar u het meeste uren in werkzaam bent (dus gemiddeld gedurende de herregistratieperiode de grootste deeltijdfactor aan besteedt)

Vastleggen in Mijn RGS

De specialist dient bij herregistratie bewijs aan te leveren aan de RGS waaruit blijkt dat hij of zij de Kwaliteitsregistratie NVAB óf EIF succesvol heeft doorlopen. Dit kan door de RGS toegang te verschaffen tot GAIA óf door een pdf van het persoonlijk dossier van de specialist in GAIA te uploaden in ‘Mijn RGS’ op het moment van herregistratie. GAIA kent een standaard optie tot het maken van een pdf die hiervoor gebruikt kan worden.

Nota bene:

Het is bij het aantonen van EIF dan wel visitatie bij de aanvraag herregistratie wel van belang dat deze heeft plaatsgevonden ten tijde van de 5-jaarstermijn van het specialisme waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.

Dus: indien de herregistratietermijn als verzekeringsarts loopt van 1 november 2015 tot 1 november 2020 en de arts heeft de visitatie als bedrijfsarts op 1 maart 2015 afgerond (dus buiten deze termijn) dan kan deze niet meetellen voor de herregistratie als verzekeringsarts.

Heeft u specifieke vragen over uw dubbelregistratie en hoe te handelen. Neemt u dan contact op met de RGS.

Sluiten