Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
science 2
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Talma Prijs

Elk jaar wordt er een oproep gedaan onder onze leden een publicatie op verzekeringsgeneeskundig gebied in te zenden.
Onze Talma Jury beoordeelt de publicaties en kiest een 'de beste' inzending. De auteur van de beste publicatie wordt daarmee winnaar van de Talma Penning. De Talma Penning is door het NVVG bestuur in het leven geroepen om onderzoek aan te moedigen.

De prijs bestaat naast de penning uit een geldbedrag. Tijdens de voorjaars- of najaarsledenvergadering wordt de penning aan de winnaar overhandigd en wordt hij /zij in de gelegenheid gesteld een presentatie te geven.

Talma Penning 2023

Syb Talma was vier jaar lang, van 1908 tot 1913, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waaronder in die tijd ook sociale wetgeving viel. In die functie was Talma één van de grondleggers van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland. Zijn wetgeving vormde de basis tot een verplichte sociale verzekering met een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgevers, werknemers en overheid. In 1913 diende hij onder meer de Invaliditeitswet in. Talma realiseerde als onderdeel hiervan de eerste collectieve oudedagsvoorziening in Nederland die voorzag in een wekelijkse ouderdomsrente van staatswege vanaf het 70ste levensjaar. Als NVVG hechten wij aan wetenschappelijk onderzoek als medefundament voor een goede verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening. Reden om wetenschappelijk onderzoek door verzekeringsartsen al of niet in spé en al of niet in opleiding, te stimuleren. Daarom hebben we ook de Talma penning in het leven geroepen. De prijs bestaat uit een prachtige penning en een mooi, vrij te besteden geldbedrag. Elk jaar kunnen auteurs een publicatie over een verzekeringsgeneeskundig onderwerp inzenden en meedingen naar de Talma prijs. De jury beoordeelt de publicaties, wikt en weegt en kiest de winnaar. De jury betrekt een 10-tal items bij zijn eindoordeel waaronder verzekeringsgeneeskundige relevantie, originaliteit, methodologie, toepasbaarheid, taalgebruik en schrijfstijl.

1697623606743

Kiki Bok is de winnaar van de Talma Penning 2023

Op 12 oktober 2023 werd de Talma Penning 2023 uitgereikt. De NVVG hecht aan wetenschappelijk onderzoek als medefundament voor een goede verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening. Reden om wetenschappelijk onderzoek door verzekeringsartsen al of niet in spé en al of niet in opleiding, te stimuleren. Daarom is de Talmaprijs in het leven geroepen. De prijs bestaat uit een prachtige penning en een mooi, vrij te besteden geldbedrag.

De Talma jury heeft dit jaar het onderzoekartikel van Kiki Bok ‘Medische beoordeling en rapportage over beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken in het kader van de Wmo’ bekroond met de Talma penning 2023. Een unaniem oordeel. De jury vindt het een uiterst relevant onderwerp, dat binnen de verzekeringsgeneeskunde nog te weinig is belicht. Het kwalitatief onderzoek is fraai uitgevoerd en op de praktijkgericht. Het manuscript is helder en goed geschreven. De discussie van de resultaten is kritisch doch opbouwend en de aanbevelingen zijn bruikbaar.

Het onderzoek van Kiki werd verricht door middel van semigestructureerde interviews. Het geeft een verhelderend zicht op de wijze waarop artsen met ruime, jarenlange ervaring, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hun beoordeling uitvoeren. Hoe zij tot oordeelsvorming komen ten aanzien van de beperkte belastbaarheid en in het bijzonder daar waar het gaat om cliënten die moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Artsen die deze beoordelingen uitvoeren blijken heel verschillende achtergronden te hebben en heel verschillend te zijn opgeleid: basisartsen, verzekeringsartsen, artsen Maatschappij en Gezondheid, profielartsen Indicatie & Advies. Uit de kwalitatieve analyse komen aanwijzingen naar voren dat er, soms aanzienlijke verschillen zijn in de manier waarop de beoordelingen worden uitgevoerd en de beperkingen worden vastgesteld. Ook de wijze van rapporteren toont variatie. Hoe groot de interdoktersvariatie werkelijk is, en of en in welke mate dit leidt tot verschillen in uitkomst van de beoordelingen werd niet onderzocht. Op basis van dit onderzoek wordt een sterk pleidooi gehouden om tot richtlijnontwikkeling te komen. Dit kan een grote bijdrage leveren tot meer uniformiteit in de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd maar ook de wijze waarop gerapporteerd wordt naar de opdrachtgever. Een richtlijn kan tevens meer houvast bieden voor de beoordelaars bij ziektebeelden met moeilijk te objectiveren beperkingen en kan mede de basis vormen voor kwaliteitstoetsing.

Runner-up

De jury van de Talma penning heeft dit jaar wederom gemeend naast de winnaar van de Talma prijs 2023 ook een duidelijke runner-up in het spreekwoordelijk ‘zonnetje’ te moeten zetten. Dat is Melchior Spruit geworden met het aansprekende manuscript ‘Het verband tussen omgeving en arbeidsongeschiktheid door depressie: een verkennende literatuurstudie’. Het onderzoeksonderwerp is actueel en relevant. Immers de steeds verdergaande verstedelijking, met een gebrek aan ruimte en groen, de geringe mogelijkheden tot beweging dicht bij huis, druk verkeer, lijken samen te hangen met een toename van psychische problematiek. Melchior onderzocht door middel van een uitgebreide en grondige systematische review of en op welke manier de kwaliteit van de woon- en werkomgeving van invloed is op het arbeidsvermogen van werknemers. En specifiek die werknemers die lijden aan depressieve klachten. Een ingewikkelde en ambitieuze zoekopdracht waarin zichtbaar veel tijd en energie werd gestoken. Het review laat zien dat een geringere kwaliteit van de werkomgeving van enige invloed blijkt te zijn op de mate van arbeidsongeschiktheid bij depressieve werknemers. De samenhang tussen de kwaliteit van de leefomgeving en arbeidsvermogen blijkt echter moeilijker te duiden. De opbrengst en uitkomst van deze review wordt door Melchior uitgebreid en zorgvuldig bediscussieerd, en van commentaar voorzien. Naar de mening van de jury een prima prestatie.

Melchior Spruit

Het onderzoeksonderwerp is actueel en relevant. Immers de steeds verdergaande verstedelijking, met een gebrek aan ruimte en groen, de geringe mogelijkheden tot beweging dicht bij huis, druk verkeer, lijken samen te hangen met een toename van psychische problematiek.

Talma Penning 2022

20221006_123940

Arthur Schulte is de winnaar van de Talma Penning 2022

Op 6 oktober 2022 werd de Talmaprijs 2022 uitgereikt, de prijs binnen de verzekeringsgeneeskunde voor de beste publicatie of conceptartikel. Alle inzendingen werden beoordeeld door de jury die blij verrast waren door het grote aanbod van manuscripten van (aspirant) verzekeringsartsen. De Talma Penning 2022 werd gewonnen door Arthur Schulte voor zijn onderzoeksartikel ‘Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?’ Een uiterst relevant, fraai uitgevoerd en op de praktijkgericht, kwalitatief onderzoek. Een helder en goed geschreven artikel, de discussie is sterk qua opbouw en de aanbevelingen zijn bruikbaar.

Samenvatting onderzoek Talmaprijs winnaar 2022 Arthur Schulte: ‘Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?’

Naast de winnaar werd ook de runner-up, Janet Mook, in het zonnetje gezet voor haar manuscript met als titel: ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling bij het UWV: negeren of signaleren’.
Samenvatting onderzoek Janet Mook: ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling bij het UWV: negeren of signaleren’.

20221006_120939

Talma Penning 2021

Nadia-Baart-scaled

Nadia Baart is de winnaar van de Talma Penning 2021

Op 7 oktober 2021 werd de Talmaprijs 2021 uitgereikt, de prijs binnen de verzekeringsgeneeskunde voor de beste publicatie of conceptartikel. Alle inzendingen werden beoordeeld door jury en de Talmapenning 2021 werd gewonnen door Nadia Baart voor haar onderzoeksartikel ‘Disability assessments by phone during the Covid-19 pandemic: physicians’ experiences and future perspectives’. Nadia nam de aanwezigen mee door haar onderzoek waarbij zij heeft gekeken naar de ervaringen van telefonische beoordelingen door (verzekerings)artsen bij het UWV. Gezien de ontwikkelingen rondom COVID en de verdere ontwikkeling van ons vak is dit uiteraard een belangrijk onderzoek. Lees hier meer.

Naast de winnaar werd ook de runner-up, Astrid Kol, in het zonnetje gezet voor haar manuscript met als titel: ‘Interdoktervariatie in de urenbeperking bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij borstkanker’.

Talma Penning 2019

20191003_122144

Yvonne Suijkerbuijk is de winnaar van de Talma Penning 2019

De Talma jury heeft in 2019 het onderzoeksartikel van Yvonne Suijkerbuijk ‘Interventions for obtaining and maintaining empolyment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis.’ bekroond met de Talma Penning 2019. De jury was blij verrast door het aanbod aan publicaties van (aspirant) verzekeringsartsen en zag als goede runner up Amy Wiersema met het manuscript ‘Interdoktervariatie bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap en bevalling’.

De Talma prijs die naast de mooie penning ook uit een geldbedrag bestaat, is door de voorzitter van de jury worden uitgereikt tijdens de najaarsledenvergadering van de NVVG op 3 oktober 2019.

De meta-analyse van collega Suijkerbuijk onderscheidt zich door de originaliteit van het onderwerp, de verzekeringsgeneeskundige relevantie en het hoogwaardige transparante onderzoeksdesign. Het onderzoek is vlot en de resultaten en beschouwing zijn zéér uitgebreid in de Engelse taal beschreven.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie of bipolaire stoornis zijn vaak zonder werk, fors beperkt of vaak ziek. Ongeveer een kwart van hen heeft de wens tot een reguliere betaalde baan. Verschillende benaderingen en methodieken kunnen worden ingezet om mensen te begeleiden naar (betaald) werk. De prijswinnende publicatie laat de waarde c.q. de effectiviteit zien van interventies die betaald werk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen faciliteren. Begeleid werken al of niet aangevuld met specifieke op de psychische problematiek toegesneden interventies zijn op korte en langere termijn het meest effectief ten aanzien van werk(hervatting). Aanbevelingen voor verder toekomstig onderzoek worden gedaan zoals naar kosteneffectiviteit.

Aansluitend aan de prijsuitreiking heeft Yvonne Suijkerbuijk haar onderzoek gepresenteerd voor de leden van de NVVG.

Talma Penning 2016

Talma penning 2016

Foto: Bert Cornelius (l) en Annita Lehr-Veneberg (r).

De Talma Penning 2016 is tijdens de Najaarsledenvergadering op 23 november 2011 uitgereikt aan collega Annita Lehr-Veneberg voor haar onderzoek "Ingeschat eigen werkvermogen bij (ex-)kankerpatiënten: Een toekomstige tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling?"

Talma Penning 2015

Talma penning 2015

Collega Viona Lapré-Utama ontving tijdens de NVVG Najaarsledenvergadering van 15 oktober 2015 de Talma Penning 2015 uit handen van Talmajury voorzitter Murat Gök voor haar onderzoek 'Mag het een onsje meer zijn?' - De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht.

Talma Penning 2011

Talma penning 2011

V.l.n.r.: Han Hullen (voorzitter NVVG), Gieneke Jansen (winnaar 2011), Hans de Wolff (voorzitter Talma Jury).

De Talma Penning 2011 is tijdens de najaarsledenvergadering op 23 november 2011 uitgereikt aan collega Gieneke Jansen voor haar onderzoek "Cognitieve gedragstherapie in de Ziektewet-Arborol bij depressieve klachten, angstklachten of aanpassingsproblematiek." Een haalbaarheidsonderzoek.

Talma Penning 2007

Uitgereikt aan Mevrouw E. Wekker voor haar scriptie: Aggressie in de praktijk van de verzekeringsarts van het UWV.

Talma Penning 2006

Uitgereikt aan Mevrouw S.J. Klomp-Vermeulen en mevrouw M.J. Dijkstra voor hun scriptie: Behandeling van surmenage en burnout. Hoe werkt het in de praktijk?

Talma Penning 2005

Uitgereikt aan Dhr. W.C. Hovy met zijn scriptie Verschillen in WAO-instroom tussen laagopgeleide allochtone en autochtone vrouwen.

Sluiten