Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Opleiding

Samenstelling commissie:

 • Dhr. J.H.N. (Hans) Bos
 • Mevr. N (Nadia) Baart
 • Mw. F.E.F.G. (Fatima) van der Eerden-Lopez
 • Mevr. L.E. (Liz Ellen) Groot
 • Dhr. P. (Peter) van Haren
 • Dhr. Th.B.M. Hoofs
 • Mevr. Msc M. (Marleen) Lammers
 • Mevr. J. (Jessika) Pietersen
 • Mevr. S. (Sieuwmatie) Ramkisoen
 • Mevr. A. (Anaika) Schippers
 • Mw. S. (Stantia) Straat
 • Mevr. M. (Marlous) Vervoort
 • Mevr. A.E. (Annette) de Wind

Doelen commissie Opleiding NVVG/GAV:

 • het ontwikkelen en borgen van het kader van een kwalitatief goede opleiding tot verzekeringsarts.
 • het onderhouden van contacten met de verschillende partners op dit terrein.

Taken en verantwoordelijkheden:

De opleidingscommissie NVVG/GAV is een gezamenlijke opleidingscommissie van de NVVG en de GAV (= wetenschappelijke vereniging van de private verzekeringsgeneeskunde).

Taken en verantwoordelijkheden commissie Opleiding NVVG/GAV betreffende de huidige activiteiten en lopende projecten:

1. Het medisch vervolgonderwijs voor de verzekeringsgeneeskunde

 • Vaststellen en onderhouden van het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA)) voor de verzekeringsarts.
  De commissie bepaalt het beroepsprofiel op strategisch niveau en geeft de criteria aan op tactisch niveau middels de KBA’s. Het operationaliseren hiervan in de praktijk is vervolgens een taak van de opleidingsinstituten en -instellingen. De commissie maakt geen onderwijs, maar beoordeelt het.
 • monitoren en evalueren van het LOP (Landelijke Opleidings Plan)\
  Het LOP is vanuit KOERS ontwikkeld. Het LOP is per 1-1-2018 goedgekeurd door het ministerie en is daarmee wet geworden. Het LOP is leidend voor de opleiding tot verzekeringsarts.De commissie monitort het LOP en evalueert dit 2-jaarlijks. Indien nodig volgen aanpassingen.

 • adviseert besturen NVVG/GAV over LIOP (Landelijk InstellingsOpleidingsplan)
  Het LIOP volgt uit het LOP. Het LIOPP wordt gezamenlijk opgesteld door de (praktijk)opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten. Het LIOP bevat de LOP conforme eisen voor de basisopleiding tot verzekeringsarts. Elke opleidingsinstelling kan een aanvulling maken op het LIOP door toevoegen van voor die instelling specifieke eisen. De commissie geeft de NVVG/GAV besturen advies over het LIOP (en niet over context specifieke opleidingsplan van opleidingsinstelling).
 • Het LPP (Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders)
  Het LPP vloeit voort uit het LOP, maar is een samenwerking van de drie specialismes van cluster 3 (VG, BG, KAMG). Omdat het een document is voor heel cluster drie, en deze drie contexten niet helemaal overeen komen, wijkt het LPP op sommige punten af van ons LOP. De commissie is belast met het onderhoud en amendering van het LPP.
 • toetsen opleidingsinstituten SGBO en NSPOH
  Instituten stellen elke jaar een evaluatierapport met verbeterplan op voor de RGS. Dit wordt ook voorgelegd aan OWC.
 • deelname aan onderwijscommissie van opleidingsinstituten SGBO en NSPOH.
  Doel = toetsen, of onderwijs verloopt conform LOP-eisen, en ontwikkelen en bevorderen hiervan. Hierbij wordt gereageerd op signalen uit het veld.

2. De herregistratie

 • adviseert stakeholders hoe de normen en instrumenten uit opleiding gebruikt kunnen worden, conform het LOP.
 • adviseert stakeholders m.b.t. onderlinge toetsing en andere vormen van deskundigheidsbevordering

Het handboek sociale geneeskunde is vervangen door KOERS (Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde). Een samenwerking tussen de drie specialismes van cluster 3 (VA, BA en KAMG). KOERS bevat uitgangspunten voor goed opleiden in de sociale geneeskunde en een kwaliteitssysteem. Ook is de rol beschreven van alle actoren: instituten, instellingen, opleiders, leidinggevenden en AIOS.

3. Overig
De commissie opleiding NVVG/GAV neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs. Ook hier heeft zij geen eindverantwoordelijkheid, maar een signaleringsfunctie met betrekking tot de geldende regels. Indien er sprake is van wijzigingen in wetgeving/beleid, welke de producten raakt waarvoor men verantwoordelijk is, zal de commissie opleiding NVVG/GAV vervolgens deze producten aanpassen. Op dat punt heeft zij verantwoordelijkheid op tactisch vlak en, waar aan de orde ook op strategisch vlak.

Activiteiten:

 • stelt het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA) voor de verzekeringsarts vast;
 • stelt het Landelijke OpleidingsPlan (LOP) voor de Medische Vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde vast;
 • neemt 3 x per jaar deel aan de onderwijscommissie van de NSPOH en de SGBO;
 • neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs.

Lopende projecten:

In het kader van het project Medisch Vervolgonderwijs wordt het handboek Opleidingen Sociale Geneeskunde geactualiseerd en bijgesteld, in opdracht van KAMG, NVAB en NVVG. Het voorlopig eindproduct daarvan is het KOERS dat in concept is vastgesteld.

Daarnaast is een intern, cyclisch kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de opleidingen tot sociaal geneeskundige. Het is een zelfevaluatie van de kwaliteit van opleidingen in de sociale geneeskunde. Dit systeem is beschreven in het Kwaliteitskader, behorende bij het rapport KOERS. Of deze interne kwaliteitscyclus werkt zoals gedacht, moet blijken uit een toets aan de praktijk met behulp van pilots. Deze pilots worden in de zomer en het najaar van 2015 uitgevoerd, waarna aanpassingen plaatsvinden en een implementatietraject kan starten. Alle genoemde documenten treft u onderstaand aan.

Landelijk OpleidingsPlan
Op 8 februari 2017 heeft het CGS ingestemd met het Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde.
Inwerkingtreding Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde – 1 januari 2018.

Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders
Op 23 oktober 2017 is het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders bestuurlijk vastgesteld door KAMG, NVVG/GAV.
Inwerkingtreding Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders – 1 januari 2018.

Opleidingsschema Verzekeringsgeneeskunde
De commissie Opleiding NVVG/GAV heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een overzichtelijk schema van het opleidingsveld verzekeringsgeneeskunde zoals deze eruit ziet per 1 januari 2018. Het schema en de uitleg kunt u vinden via deze link.

De commissie stelt zich voor

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

De foto's van Stantia Straat en Marlous Vervoort worden spoedig aan het rijtje toegevoegd.


Sluiten