Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Opleiding

Samenstelling commissie:

 • Dhr. P. (Peter) van Haren, voorzitter
 • Dhr. J.H.N. (Hans) Bos
 • Mw. F.E.F.G. (Fatima) van der Eerden-Lopez
 • Mevr. L.E. (Liz Ellen) Groot
 • Mevr. Msc M. (Marleen) Lammers
 • Mevr. J. (Jessika) Pietersen
 • Mevr. S. (Sieuwmatie) Ramkisoen
 • Mevr. A. (Anaika) Schippers
 • Mevr. A.E. (Annette) de Wind
 • Mw. S. (Stantia) Straat
 • Mevr. M (Moniek) van Zitteren
 • Mevr. M.K.J. (Monique) Stroomer
 • Mevr. Dr. S.J. (Sylvia) van der Burg-Vermeulen
 • Dhr. F. (Frank) Moret
 • Mevr. E. (Evelyne) van Caelenberghe
 • Mevr. M. (Miesje) van Dooren
 • Mw. M. (Marleen) Moerman
 • Mevr. A.Y. (Anath) Breimer
 • Dhr. (M.L.A.) Mirko Bal

Als lid van de Commissie Opleiding NVVG/GAV komt er een diversheid van taken op je af. Allen te doen met opleiden en met name de kwaliteit ervan. Op de website van de NVVG staan de grote projecten beschreven, zoals het maken en bijstellen van het Landelijk OpleidingsPlan (LOP), toetsboek en het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP).

Recent is een daaraan gerelateerde taak afgerond. KOERS (waar het LOP uit voortvloeit) is door het Vervolg Coördinatieteam bijgesteld. De Commissie Opleiding NVVG/GAV heeft de review hiervan gedaan en advies gegeven aan het Coördinatieteam. Dit is door hen weer verwerkt en bij de laatste vergadering kon de Commissie Opleiding NVVG/GAV haar goedkeuring geven aan KOERS 2020. Dit zal nu door het Coördinatieteam aan de besturen van de Wetenschappelijke Verenigingen, NVVG/GAV, KAMG en NVAB worden aangeboden voor de definitieve goedkeuring.

Een gevolg van KOERS maakt dat de Commissie Opleiding NVVG/GAV het in het najaar heel druk zal krijgen. KOERS beschrijft namelijk dat elke opleidingsinstelling en elk opleidingsinstituut een kwaliteitsrapportage en verbeterplan moet maken over de eigen medische vervolgopleiding. Dit als onderdeel van de verplichte 2-jaarlijkse PDCA-cyclus. Als het goed is, hebben alle opleidingsinstituten en opleidingsinstellingen inmiddels de zelfevaluatie gedaan over de kwaliteit van hun opleiding. De kwaliteitsrapportage en het verbeterplan, dat daaruit volgen, moeten aangeboden worden aan de Commissie Opleiding NVVG/GAV en aan de RGS in het kader van de nieuwe vorm van visiteren. De Commissie Opleiding NVVG/GAV verwacht dan ook dit najaar 11 “opleidingsplannen” die zij moet gaan beoordelen en voorzien van feedback. Dit is een majeure klus die veel kennis en tijd vraagt van de leden. Die kennis is in ruimte mate in huis bij de commissieleden, maar het zal zeker een drukke tijd worden het laatste deel van dit jaar.

Doelen:

 • Het ontwikkelen en borgen van het kader van een kwalitatief goede opleiding tot verzekeringsarts.
 • Het onderhouden van contacten met de verschillende partners op dit terrein.

Taken en verantwoordelijkheden:

De opleidingscommissie NVVG/GAV is een gezamenlijke opleidingscommissie van de NVVG en de GAV (= wetenschappelijke vereniging van de private verzekeringsgeneeskunde).

Taken en verantwoordelijkheden commissie Opleiding NVVG/GAV betreffende de huidige activiteiten en lopende projecten:

1. Het medisch vervolgonderwijs voor de verzekeringsgeneeskunde

 • Vaststellen en onderhouden van het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA)) voor de verzekeringsarts.
  De commissie bepaalt het beroepsprofiel op strategisch niveau en geeft de criteria aan op tactisch niveau middels de KBA’s. Het operationaliseren hiervan in de praktijk is vervolgens een taak van de opleidingsinstituten en -instellingen. De commissie maakt geen onderwijs, maar beoordeelt het.
 • monitoren en evalueren van het LOP (Landelijke OpleidingsPlan)
  Het LOP is vanuit KOERS ontwikkeld. Het LOP is per 1-1-2018 goedgekeurd door het ministerie en is daarmee wet geworden. Het LOP is leidend voor de opleiding tot verzekeringsarts.De commissie monitort het LOP en evalueert dit 2-jaarlijks. Indien nodig volgen aanpassingen.

 • adviseert besturen NVVG/GAV over LIOP (Landelijk Instellings Opleidingsplan)
  Het LIOP volgt uit het LOP. Het LIOPP wordt gezamenlijk opgesteld door de (praktijk)opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten. Het LIOP bevat de LOP conforme eisen voor de basisopleiding tot verzekeringsarts. Elke opleidingsinstelling kan een aanvulling maken op het LIOP door toevoegen van voor die instelling specifieke eisen. De commissie geeft de NVVG/GAV besturen advies over het LIOP (en niet over context specifieke opleidingsplan van opleidingsinstelling).
 • Het LPP (Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders)
  Het LPP vloeit voort uit het LOP, maar is een samenwerking van de drie specialismes van cluster 3 (VG, BG, KAMG). Omdat het een document is voor heel cluster drie, en deze drie contexten niet helemaal overeen komen, wijkt het LPP op sommige punten af van ons LOP. De commissie is belast met het onderhoud en amendering van het LPP.
 • toetsen opleidingsinstituten SGBO en NSPOH
  Instituten stellen elke jaar een evaluatierapport met verbeterplan op voor de RGS. Dit wordt ook voorgelegd aan OWC.
 • deelname aan onderwijscommissie van opleidingsinstituten SGBO en NSPOH.
  Doel = toetsen, of onderwijs verloopt conform LOP-eisen, en ontwikkelen en bevorderen hiervan. Hierbij wordt gereageerd op signalen uit het veld.

2. De herregistratie

 • adviseert stakeholders hoe de normen en instrumenten uit opleiding gebruikt kunnen worden, conform het LOP.
 • adviseert stakeholders m.b.t. onderlinge toetsing en andere vormen van deskundigheidsbevordering

Het handboek sociale geneeskunde is vervangen door KOERS (Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde). Een samenwerking tussen de drie specialismes van cluster 3 (VA, BA en KAMG). KOERS bevat uitgangspunten voor goed opleiden in de sociale geneeskunde en een kwaliteitssysteem. Ook is de rol beschreven van alle actoren: instituten, instellingen, opleiders, leidinggevenden en AIOS.

3. Overig
De commissie opleiding NVVG/GAV neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs. Ook hier heeft zij geen eindverantwoordelijkheid, maar een signaleringsfunctie met betrekking tot de geldende regels. Indien er sprake is van wijzigingen in wetgeving/beleid, welke de producten raakt waarvoor men verantwoordelijk is, zal de commissie opleiding NVVG/GAV vervolgens deze producten aanpassen. Op dat punt heeft zij verantwoordelijkheid op tactisch vlak en, waar aan de orde ook op strategisch vlak.

Activiteiten:

 • Stelt het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA) voor de verzekeringsarts vast;
 • Stelt het Landelijke OpleidingsPlan (LOP) voor de Medische Vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde vast;
 • Neemt 3 x per jaar deel aan de onderwijscommissie van de NSPOH en de SGBO;
 • Neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs.

Lopende projecten:

In het kader van het project Medisch Vervolgonderwijs wordt het handboek Opleidingen Sociale Geneeskunde geactualiseerd en bijgesteld, in opdracht van KAMG, NVAB en NVVG. Het voorlopig eindproduct daarvan is het KOERS dat in concept is vastgesteld.

Daarnaast is een intern, cyclisch kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de opleidingen tot sociaal geneeskundige. Het is een zelfevaluatie van de kwaliteit van opleidingen in de sociale geneeskunde. Dit systeem is beschreven in het Kwaliteitskader, behorende bij het rapport KOERS. Of deze interne kwaliteitscyclus werkt zoals gedacht, moet blijken uit een toets aan de praktijk met behulp van pilots. Deze pilots worden in de zomer en het najaar van 2015 uitgevoerd, waarna aanpassingen plaatsvinden en een implementatietraject kan starten. Alle genoemde documenten treft u onderstaand aan.

Landelijk OpleidingsPlan
Op 8 februari 2017 heeft het CGS ingestemd met het Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde.
Inwerkingtreding Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde – 1 januari 2018.

Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders
Op 23 oktober 2017 is het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders bestuurlijk vastgesteld door KAMG, NVVG/GAV.
Inwerkingtreding Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders – 1 januari 2018.

Opleidingsschema Verzekeringsgeneeskunde
De commissie Opleiding NVVG/GAV heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een overzichtelijk schema van het opleidingsveld verzekeringsgeneeskunde zoals deze eruit ziet per 1 januari 2018. Het schema en de uitleg kunt u vinden via deze link.

De commissie stelt zich voor:

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

Peter van Haren
Peter van Haren
Hans Bos
Hans Bos
Fatima van Eerden - Lopez
Fatima van Eerden - Lopez
Liz Ellen Groot
Liz Ellen Groot
Marleen Lammers
Marleen Lammers
Jessika Pietersen
Jessika Pietersen
Sieuwmatie Ramkisoen
Sieuwmatie Ramkisoen
Anaika Schippers
Anaika Schippers
Annette de Wind
Annette de Wind
Stantia Straat
Stantia Straat
Moniek van Zitteren
Moniek van Zitteren
Monique Stroomer
Monique Stroomer
Sylvia van der Burg
Sylvia van der Burg
Frank Moret
Frank Moret
Evelyne van Caelenberghe
Evelyne van Caelenberghe
Miesje van Doren
Miesje van Doren
Marleen Moerman
Marleen Moerman
Anath Breimer
Anath Breimer
Mirko Bal
Mirko Bal
Sluiten