Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

EUMASS

Verslag EUMASS activiteiten

Zoals eerder aangekondigd zal het volgende EUMASS Congres door de Franse en Waalse verzekeringsgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk, in het najaar van 2023 in Straatsburg worden georganiseerd. De vermoedelijke data zijn 28 t/m 30 september 2023, maar, omdat de congres locatie het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg zal zijn, moet er nog een slag om de arm worden gehouden. Het vergaderschema van het Europees Parlement is nog niet definitief, waardoor de beschikbaarheid van de locatie ook nog niet zeker is.
Dat heeft het organisatie comittee, het wetenschappelijk committee en het EUMASS bestuur er echter niet van weerhouden om al de nodige stappen te zetten in de voorbereiding van het congres, waarvan de titel “Insurance medicine 2.0 in a changing world” is. Zo is er half maart een bijeenkomst geweest op het lokale kantoor van de sociale zekerheid in Straatsburg en op de universiteit aldaar en heeft er een ontmoeting plaats gevonden met de loco-burgemeester, die, zelf ook arts, sociale zekerheid na aan het hart ligt.
De eerste aankondiging is inmiddels uitgegaan. Hierin zijn de hoofdthema’s en actuele onderwerpen aangegeven, maar feitelijk kan elk verzekeringsgeneeskundig onderwerp in brede zin aan bod komen in de parallel- en postersessies alsmede in de workshops. Alhoewel al een 120-tal abstracts is ingestuurd, heeft het Organisatie Committee van het EUMASS Congres in Straatsburg beslist om de inzendingstermijn voor abstracts te verlengen naar 25 januari 2023 11:59 PM (GMT +1) via de website www.eumass-congress.eu of via de link op de EUMASS website (www.eumass.eu).

Van 9-11 juni jl. heeft de eerste fysieke EUMASS meeting sinds de aanvang van de COVID-19 pandemie, in Trondheid plaatsgevonden. Uiteraard stond ook hier de organisatie van het congres van Straatsburg prominent op de agenda, maar daarnaast zijn er ook diverse werkgroepbijeenkomsten geweest, om deze activiteiten, na ruim twee jaar van digitale bijeenkomsten, een nieuwe impuls te geven.
Er is tevens aandacht besteed aan de situatie in Ukraine en de gevolgen, ook voor de sociale zekerheid, van de vluchtelingenstroom naar andere Europese landen.
Voorts is gesproken over de technologische ontwikkelingen en de digitalisering in de gezondheidszorg in Europa.

Daarnaast stond een aantal huishoudelijke en statutaire zaken op de agenda.

Annette de Wind

Verslag EUMASS activiteiten

Logo EUMASS

Van 22 t/m 24 september jl. vond de EUMASS bijeenkomst in Brussel plaats, met als hoogtepunt de viering van het 50-jarig bestaan van EUMASS op vrijdag 23 september 2022 in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in het imposante Paleis der Academiën. Tijdens de academische sessie werd terug gekeken naar de ontwikkeling van EUMASS sinds de oprichting op 17 maart 1972 in Orleans, Frankrijk door de toenmalige zes lidstaten van de EEG, maar er werd ook vooruitgeblikt naar de toekomst van de verzekeringsgeneeskunde in Europa.

Het 50-jarig bestaan is ook aangegrepen om een nieuw logo te lanceren. Het oude logo was gebaseerd op de Griekse mythologie en symboliseerde (prinses) Europa en de stier (Zeus). Het huidige logo verenigt de caduceus, een dubbele helix en de Europese sterren als symbool voor de Europese verzekeringsgeneeskundige vereniging EUMASS. Hopelijk kunnen we met dit logo weer 50 jaar vooruit.

In de dagen rondom de viering van het 50-jarig bestaan vonden de gebruikelijke bijeenkomsten plaats van de verschillende werkgroepen en commi en op zaterdag van de General Assembly. Daarin is het laatste nieuws omtrent het EUMASS Congres, dat van 28 t/m 30 september 2023 in Straatsburg zal plaatsvinden, medegedeeld.

Na de EUMASS bijeenkomst heeft nog een overleg plaatsgevonden tussen de wetenschappelijke commissie van EUMASS en de organisatie commissie, waarin de laatste praktische zaken zijn besproken. Vervolgens is de indiening van de abstracts geopend en is de tweede aankondiging van het 2023 Congres verstuurd. Hierin is, naast algemene informatie ook informatie te vinden over het wetenschappelijke en sociale programma.

Abstracts kunnen, uitsluitend in het Engels, online worden ingediend tot 10 januari 2023.

Verdere informatie over het congres en de indiening van abstracts is te vinden via de EUMASS website (www.eumass.eu) of rechtstreeks op https://www.eumass2023.eu/en

De registratie voor het 2023 Congres zal in maart 2023 starten.

Annette de Wind

Verslag EUMASS activiteiten

Op 16 en 17 september jl. heeft het EUMASS Congres, dat in Bazel zou plaatsvinden, online plaats gevonden. Het programma was een halve dag ingekort, omdat twee hele dagen online congres al als lang en zwaar werd ervaren. Twee dagen was dan ook de maximale duur, maar door de inkorting moesten “plenaire” sessies ook parallel worden gepland. Teneinde een ieder toch de gelegenheid te geven alle sessies te volgen, is aan iedere deelnemer, na afloop van het congres, een link gestuurd naar de geregistreerde, plenaire presentaties. Via deze link kan men alle plenaire sessies terug kijken.

Het was een boeiend programma, waarin de verzekeringsgeneeskunde in brede zin, in plenaire - en parallelsessies, alsmede in workshops en met behulp van posters, aan bod is gekomen. Er waren uiteenlopende, aan arbeidsongeschiktheid gerelateerde onderwerpen en er is aandacht besteed aan ziektekostenverzekeringen en daarmee samenhangende aspecten. Uiteraard was er ook aandacht voor COVID-19. O.a. Dr. Anouk Vaes van CIRO, gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen, gaf een interessante presentatie over aanhoudende symptomen na COVID-19.

Al met al een, gegeven de omstandigheden, succesvol congres, maar de persoonlijke contacten en interactie werden gemist. Van de geboden online netwerk mogelijkheid tijdens de pauzes, is door deelnemers weinig gebruik gemaakt, wellicht omdat de meesten toch behoefte hadden aan een onderbreking weg van het beeldscherm.

Voor accreditatie dient u binnen een half jaar na afloop van het EUMASS Congres het certificaat en uw BIG-nummer naar het secretariaat van ABSG te sturen. ABSG voert het vervolgens in GAIA in.

Daags na het congres heeft een digitale Council meeting plaats gevonden, waarin de eerste bevindingen van het online congres zijn besproken. Er kleven immers voor- en nadelen aan een online congres. Deze worden meegenomen in de voorbereidingen voor het volgende EUMASS Congres dat in de tweede helft van september 2023 fysiek zal plaatsvinden in Straatsburg. Er wordt wel nagedacht over de mogelijkheid van een hybride congres om ook deelnemers te kunnen verwelkomen, die niet in staat zijn om naar Straatsburg te komen.

Verder stonden er voornamelijk huishoudelijke zaken op de agenda.

Annette de Wind

EUMASS en CPME 2021

Op 13 maart jl. heeft, in aansluiting op het online, verzekeringsgeneeskundige Congres van Lăsko, de Council meeting van EUMASS plaatsgevonden. Een deel van de vergadering was huishoudelijk van aard, omdat de statuten moeten worden aangepast aan de gewijzigde Belgische wetgeving voor Europese verenigingen. Daarnaast is uiteraard stil gestaan bij het aanstaande XXIIIe EUMASS Congres, dat op 16 en 17 september 2021 zal plaatsvinden. U kunt zich via de link naar het congres op www.eumass.eu inmiddels inschrijven voor dit volledig digitale congres. Het gereduceerde tarief voor snelle inschrijvers geldt tot en met 30 juni 2021. Er zijn tijdens het congres ook twee plenaire voordrachten over COVID-19.

Op 19 en 20 maart jl. heeft de digitale CPME meeting plaatsgevonden. Er is uiteraard aandacht besteed aan de Europese COVID 19 vaccinatie onderhandelingen en strategie.

Voorst is er een policy paper aangenomen over de European Health Data Space (EHDS) waarin EHDS enerzijds wordt verwelkomd, omdat het kan bijdragen aan de verbetering van ziektepreventie, patiëntgerichte gezondheidszorg en betere behandelingsopties. Anderzijds wordt er bij de Europese beleidsmakers op aan gedrongen om een ​​duidelijk en transparant wettelijk kader op te stellen, met criteria over legitieme doeleinden en legitieme gebruikers. Een gedragscode zou een aanvulling moeten vormen op het wettelijke kader dat wordt toegepast op zowel openbare als particuliere entiteiten die de ruimte gebruiken of eraan bijdragen.

Tijdens de vergadering werd benadrukt dat een dergelijk wettelijk kader duidelijke regels moet bevatten voor het verwerken van patiëntgegevens, met name indien deze beschikbaar worden gesteld aan bedrijven en overheden en voor de kosten van toegang, voor hoelang en voor welk specifiek doel. Het transparantiebeleid moet vervolgens verder worden ontwikkeld in een gedragscode waaraan gebruikers en contribuanten zich moeten houden. CPME roept op tot duidelijke richtlijnen over gegevenstoegang, het hergebruik van gezondheidsgegevens, informatierechten aan patiënten, feedback van bevindingen, overdracht aan derden, gemengde patiëntgegevensreeksen, data-altruïsme, datakwaliteit, veilige interoperabiliteit en data-infrastructuren.

Wellicht zou EHDS moet worden beheerd door een onafhankelijke autoriteit, waarin een deskundige uit elke lidstaat is vertegenwoordigd. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, die zorgt voor consistente coördinatie met het Europees Comité voor gegevensbescherming, dient toezicht te houden op deze onafhankelijke autoriteit. CPME adviseert dat de EHDS moet uitgaan van specifieke en geïdentificeerde gebruikssituaties waarin het delen van gegevens dringend nodig is.

Annette de Wind

EUMASS Congres 2021

Aangezien het onzeker blijft of het organiseren van grote evenementen op locatie de komende maanden haalbaar zal zijn en of congresdeelnemers zullen mogen reizen, heeft het Organisatie Committee besloten om het EUMASS Congres 2021 van 16-18september 2021 volledig ONLINE te houden. Een moeilijke beslissing, maar de veiligheid van alle congresdeelnemers staat voorop, aldus het Organisatie Committee. Houdt u 16-18 september 2021 dus vooralsnog vrij in uw agenda.

Nadere informatie over het programma en de registratie voor het online congres zal tegen eind februari 2021 worden gepubliceerd op de website van het EUMASS Congress op http://www.eumass-2021.eu.

Ik houd u op de hoogte,

Annette de Wind​

EUMASS en CPME

Op 20 en 21 november 2020 heeft de digitale CPME meeting plaatsgevonden. Uiteraard is er aandacht besteed aan de COVID 19 pandemie, waarbij er enerzijds is gesproken over het verloop van de pandemie met de daarbij behorende zorgtaken en -behoeften, maar anderzijds is er ook stilgestaan bij de ophanden zijnde vaccinaties. Er volgt op korte termijn een CPME policy paper over vaccinaties.

Een belangrijk ander thema tijdens deze CPME meeting was de digitalisering in de gezondheidszorg. De bijeenkomst werd vooraf gegaan door een, door de Duitse artsenvereniging in samenwerking met de Europese Commissie georganiseerd, congres: “Doctors going digital: how to future proof skills?”

Er werd aandacht besteed aan:

  • Technische aspecten: over welke digitale vaardigheden moeten artsen en dus ook medische studenten beschikken?
  • Ethische aspecten: hoe om te gaan met technische en digitale facetten en mogelijkheden?
  • Moeten vaardigheden als communicatie en empathie worden aangepast in relatie tot digitale geneeskunde en zo ja, hoe?

Ook werd stil gestaan bij de volgende vragen:

  • Wie is eigenaar van de data in digitale zorg? Het gebruik van gezondheidsgegevens moet hetzelfde zijn in de EU-lidstaten. Eén van de prioriteiten van de Europese Commissie 2019-2025 is dan ook de ontwikkeling een Europese dataruimte: EHDS (European Health Data Space). Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal een betere uitwisseling van en toegang tot verschillende soorten gezondheidsgegevens (elektronische medische dossiers, genoom-gegevens, gegevens uit patiënten registers enz.) bevorderen, niet alleen ter ondersteuning van de gezondheidszorg (zogenaamd primair gebruik van gegevens), maar ook voor gezondheidsonderzoek en gezondheidsbeleid (zogenaamd secundair gebruik van gegevens).
  • Ethische grenzen: komt er een wettelijk kader, niet alleen voor (het gebruik van) data, maar ook voor de algoritmes die in de digitale zorg worden gebruikt? Wie worden de legitieme gebruikers van EHDS?
  • Betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens met betrekking tot beide:
  1. de herkomst van de data (wetenschappelijk / medisch verantwoorde input?)
  2. gebruik: door professionals die de data gebruiken zoals ze bedoeld zijn?

Er werd geconcludeerd dat digitale geneeskunde eigenlijk een nieuwe medische techniek vormt, te vergelijken met introductie destijds van de röntgenstralen. Het kan worden toegepast in de zorg en biedt de artsen nieuwe mogelijkheden, maar deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden vragen om een geïntegreerde aanpak. Artsen en IT-specialisten moeten dezelfde taal spreken en er moet onderwijs in digitale vaardigheden komen. Het DISH-EU project (DIgital Skills for Health workforce) moet daarbij helpen.

Belangrijke ontwikkelingen om ook vanuit Nederland bij aan te haken.

- Annette de Wind

EUMASS activiteiten:

Van 27 t/m 29 februari 2020 vond de EUMASS bijeenkomst in Brussel plaats.

EUMASS Congres Bazel:
Gezien de verwachting dat buitenlandse reizen en grote bijeenkomsten voor langere tijd verboden zullen blijven, heeft het Zwitserse organisatiecomité een risicoanalyse gemaakt. Vervolgens is, na overleg met het EUMASS bestuur en het wetenschappelijk comité, besloten om het aanstaande EUMASS-congres met een jaar uit te stellen. Het 23e EUMASS-congres zal plaatsvinden van 16-18 september 2021 in Bazel, Zwitserland.

Het organisatiecomité en het wetenschappelijk comité zullen contact opnemen met de sprekers, workshop deelnemers en poster presentatoren over het verdere verloop van het uitstel.

Via de EUMASS website (www.eumass.eu) kunt u door klikken naar de EUMASS Congres website voor nadere informatie en registratie.

Werkgroepen:
Een aantal werkgroepen is bij elkaar gekomen:

De Babylon groep: in deze werkgroep wordt al een tijd gewerkt aan het opstellen van een lijst van veel gebruikte termen in het verzekeringsgeneeskundige gebied, met vertaling naar de talen van de diverse EUMASS landen. De vertaling wordt, waar nodig, voorzien van commentaar om de nationale context van het begrip te verduidelijken.

De ICF werkgroep is nieuw leven ingeblazen om het gebruik c.q. de toepassing van de EUMASS ICF core-set uit 2006 in kaart te brengen en de core-set zo nodig te updaten.

Ook werkgroep ethiek is bij elkaar gekomen om te brainstormen over de ethische aspecten van de inzet van big data en artificial intelligence (AI) in de sociale zekerheid in Europa.

In de overige vergaderingen is een aantal huishoudelijke zaken aan de orde gekomen, waaronder ook de verhuizing per 1 maart jl. van EUMASS van de KU Leuven naar de CPME in Brussel. Daardoor is EUMASS nu, samen met andere Europese, medische organisaties gehuisvest in de Europese wijk in Brussel.

Voorafgaand aan de EUMASS bijeenkomst heeft al overleg plaatsgevonden met de organisatoren van het EUMASS congres 2022. Dat congres zal worden georganiseerd door de Franse en Waalse collegae en in Straatsburg worden gehouden.

- Annette de Wind

EUMASS Council Meeting - EUMASS Congres

De Council Meetings van EUMASS vinden doorgaans 3 keer per jaar plaats (1 keer in Brussel/Leuven en 2 keer per jaar elders in Europa). Bestuurslid Annette de Wind is onze Nederlandse vertegenwoordiging in de Council Meeting. Om het andere jaar organiseert EUMASS het EUMASS congres.

Verslag EUMASS Congres te Ljubljana dd 9-11 Juni 2016

Op donderdag vond overleg plaats tussen de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) en het Sloveense Organisatie Comité over allerhande praktische zaken rondom de organisatie van het EUMASS Congres dat van 9 t/m 11 juni 2016 in Ljubljana zal plaats vinden. Het eerste deel van de vergadering was een Skype meeting, waaraan ook de web designer van de EUMASS website deelnam. Hij ontwerpt niet alleen de nieuwe website van EUMASS (www.eumass.eu), maar hij levert ook een aantal modules voor de Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com).

Via www.eumass.eu kunt u, middels de tab “Congress” en “abstract submission” abstracts indienen. U dient zich daartoe eenmalig te registreren, opdat de organisatie over contact gegevens van u beschikt. Het betreft dus nog niet de registratie voor congres deelname, want die start pas half december 2015.

U kunt tot 1 oktober 2015 abstracts indienen, dan wel wijzigen. Van elke presentator van een abstract wordt een zogenaamd Conflict of Interest formulier gevraagd. Deze formulieren kunnen van de website gedownload, ingevuld, ondertekend en vervolgens weer ge-upload worden. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar het Europese accreditatie bureau verlangt een ondertekend formulier. er kunnen abstract over allerhande verzekeringsgeneeskundige onderwerpen worden ingediend, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als best practice.

Op vrijdag 5 juni was er ’s morgens een bijeenkomst van de zogenaamde Babylon werkgroep. Deze werkgroep heeft in eerste instantie een woordenlijst opgesteld van veel gebruikte termen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Deze termen zijn vervolgens in het Engels gedefinieerd, waarna de termenlijst onlangs in het Frans is vertaald. Daarbij is men tegen een aantal praktische problemen aangelopen, die nopen tot een herziening van de oorspronkelijke Engelse lijst. Zodra de herziene lijst klaar is, zal hij naar alle vertegenwoordigers worden gestuurd, voor vertaling in de verschillende talen.

’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door de Tsjechen werd ingevuld. Na een kijkje genomen te hebben in het immense archief van de Tsjechische uitkeringsinstantie, werd ingegaan op de werkwijze bij de diverse beoordelingen in Tsjechië. FOTO (archief)

Op 6 Juni vond de Council meeting plaats, waarin allerhande zaken van huishoudelijke aard aan de orde kwamen.

Verslag EUMASS Congres te Stockholm dd 11-13 september 2014

Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse Stockholm plaatsgevonden.

Verslag EUMASS Congres te Italië dd 14-16 juni 2012

Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres.

XIXe EUMASS Congres
Sluiten