Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Werkconferenties Kwaliteitscyclus in beeld

Kwaliteit van de opleiding tot verzekeringsarts is één van de kerntaken waar de commissie opleiden NVVG/GAV zich mee bezig houdt. Op 11 mei en 5 juni 2023 vond de werkconferentie plaats voor respectievelijk de publieke en private verzekeringsgeneeskunde. De werkconferentie stond in het teken van de ‘kwaliteitscyclus’.

Kwaliteitskader vanuit de RGS.
Na opening van de dag door Annette de Wind (dagvoorzitter) werd de kwaliteitscyclus nog eens gekaderd door Edwin Spoelstra (11 mei) en Rob van der Meer (5 juni), beiden secretaris bij de RGS. Beiden benadrukten dat de CGS het orgaan is die de regels voor het opleiden tot medisch specialist opstelt. De RGS treedt daarna enkel op als toezichthouder door toetsing van deze regelgeving. De visie van het nieuwe kaderbesluit is dat het veld zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleiding, geborgd door een PDCA-cyclus (2 jaar) en evaluatiebezoek door de RGS (elke 5 jaar). Doordat men zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleiding is de aios verzekerd van de best mogelijke opleiding en om te worden opgeleid tot een bekwaam specialist. In de nieuwe regelgeving staat de aios centraal. Er werden veel vragen vanuit de zaal beantwoordt. Daaruit kwamen de ‘rapportage van kwaliteitscyclus’ en ‘goedkeuring van het opleidingsplan’ als belangrijkst ervaren knelpunten naar voren. Samengevat organiseert het veld zelf de kwaliteit van de opleiding. De kwaliteitscyclus is een eis, maar het veld moet er zelf iets van maken. Belangrijk is dat de aios hierin centraal staat.

Kwaliteitscyclus in beeld: terugblik en wat als het al goed gaat.
Tijdens de workshop werd duidelijk dat het niet alleen gaat om het maken van een goed plan op papier, maar ook om daar iets in de praktijk mee te doen. De eerste workshopronde ging daarom ook in op een terugblik op de kwaliteitscyclus. Allereerst werd ingezoomd op het opsporen van irritaties voortkomend uit ieders eigen normen en waarden. Daarna werden de deelnemers in groepen met verschillende actoren (aios, praktijkopleiders en o.a. managers) aangespoord om na te denken hoe het ook anders kan: wat zou een eerste stap kunnen zijn om de situatie te veranderen? Vervolgens werd onder de loep genomen wat juist al goed gaat door het onderzoeken van de succesfactoren.

Plenair volgde een pitch van de verschillende groepen om de opbrengst van de workshops te delen. Daaruit kwam naar voren dat het nu duidelijker is wat verwacht wordt in de kwaliteitscyclus en hoe te starten met deze ‘papieren tijger’. Als het gaat om kwaliteit kan men veel zaken aanpakken. Het gaat er vooral om om ergens te beginnen, te leren van fouten en daarop te anticiperen. Ook beschrijven van wat al goed gaat is belangrijk! Annette de Wind sloot af met de conclusie dat de kwaliteitscyclus veel werk is: alles moet immers op papier vastgelegd worden, maar als het er eenmaal is dan is het een continu proces. Annette benadrukte dat het veld moet voorkomen dat het bij theorie op papier blijft, maar dat het juist in de praktijk ingebed moet worden. Haar boodschap was dan ook om niet alles tegelijk aan te willen pakken. Wanneer gericht wordt op 1-2 verbeterpunten gaat het meer leven.

Praktische handvatten.
Vervolgens nam Liz Ellen Groot de aanwezigen mee in KOERS en wat de taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke actoren zijn. Ze benadrukte daarbij dat de kwaliteit van de opleiding de kwaliteit van alle actoren omvat. Het kwaliteitskader dient als meetlat om deze kwaliteit te meten. Ook het structureel inbedden van de kwaliteitscyclus in bijvoorbeeld standaard overlegmomenten is aan te bevelen. Op die manier is men er continue mee bezig en wordt het ook routine. Tevens kan ondersteuning geboden worden vanuit de commissie opleiden NVVG/GAV. Denk bijvoorbeeld aan deze werkconferentie, het geven van feedback op opleidingsplannen en kwaliteitsrapportages, mondelinge toelichting, een invulversie van de meetlat en het interne toetsingskader voor het opleidingsplan op de website, en revisie van het LOP (landelijk opleidingsplan) en toetsboek.

Vervolgens nam Fatima Lopez de deelnemers spelenderwijs mee in het doorlopen van de kwaliteitscyclus voor de eigen instelling / instituut.

Take home message.
Annette de Wind sloot de dag af en concludeerde dat het geheel van de kwaliteitscyclus een ‘feestje’ is, maar dat het veld er zelf mee aan de slag moet (‘zelf de slingers ophangen’). Hoewel de regelgeving soms als frustrerend wordt ervaren geeft het juist wel handvatten om de kwaliteit te borgen en een goede opleiding tot stand te brengen. “We hebben niet alleen een plan, maar het is een continu proces waarbij we continue met elkaar in gesprek zijn om het proces zo goed mogelijk vorm te geven als het gaat om kwaliteit.” Daarnaast heeft de werkconferentie inzicht gegeven dat in de basis alles op papier moet (van ‘demotiverend’), maar dat dit ook leidt tot verbetering van de kwaliteit in de praktijk (naar ‘motiverend’). Annette benadrukte dat er al veel goed gaat en dat het veld van elkaar kan leren door dingen met elkaar te doen. Men zal moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en zien hoe je daarop kan inspelen en de opleiding daar steeds op aanpassen. Als laatst heeft elke actor zijn eigen rol, ongeacht welke actor je bent! Het doel is om gezamenlijk een zo goed mogelijke opleiding neerzetten voor de aios. De commissie opleiden NVVG/GAV hoopt met deze werkconferenties daar op een interactieve manier aan te hebben bijgedragen.

Sluiten