Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Privacy Statement

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (hierna Vereniging) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Vereniging uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Vereniging deze verwerkt, hoe de Vereniging met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Vereniging is gevestigd te Utrecht ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40478361. De Vereniging treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging is bereikbaar via haar website www.nvvg.nl en het e-mailadres secretariaat@nvvg.nl.

De Vereniging is een vereniging voor verzekeringsartsen. De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om de ontwikkelingen op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te ondersteunen en te bevorderen en om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

De Vereniging gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Vereniging ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Vereniging verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Mailadres
 • Werkgever, inclusief functie en mailadres
 • BIG registratie nummer
 • Specialisme
 • Lidmaatschap andere beroepsverenigingen

De Vereniging registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst. Leden kunnen zelf registreren welke gegevens zichtbaar mogen zijn in de ledenlijst.

Voorts zal de Vereniging persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Vereniging verstrekt en gegevens die de Vereniging verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Vereniging, zoals uw inloggegevens voor de besloten omgeving van de website, uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Vereniging zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de (collectieve) diensten van de Vereniging aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van de bevordering van de studie van ziekten, de verbetering van de kwaliteit van zorg, nascholing, het opstellen van richtlijnen en de behartiging van de belangen van de leden;
 • Om de contributie bij u te innen;
 • Om u toegang te bieden tot de online omgeving van de Vereniging via uw inlognaam en wachtwoord;
 • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Vereniging toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

2. MET WIE DEELT DE VERENIGING UW PERSOONSGEGEVENS?

De Vereniging gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Vereniging verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Door uw lidmaatschap van de Vereniging bent u automatisch aangesloten bij de landelijke artsenvereniging KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). De Vereniging deelt uw gegevens met de KNMG ten behoeve van de verzending van Medisch Contact. Op het gebruik van uw gegevens door de KNMG zijn de eigen Privacy Statements van deze organisaties van toepassing.

Automatisch gegenereerde informatie die de Vereniging verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Vereniging kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de Vereniging derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Vereniging deelt uw gegevens met het KwaliteitsBureau Sociale Geneeskunde (KBSG) ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS). De regelgeving van het CGS vraagt om een geaccrediteerd systeem van evaluatie van het individueel functioneren en een periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin u als geneeskundig specialist werkt. De NVVG deelt de volgende gegevens:

 • Samenstelling ICT groepen – Namen groepsleden, inclusief naam en e-mailadres voorzitter ICT groep.

De Vereniging deelt uw gegevens met Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) ten behoeve van verzending van digitale nieuwbrieven aan AIOS en uitnodigen van AIOS voor ALV of andere activiteiten. De NVVG deelt de volgende gegevens:

 • Naam AIOS, mailadres, wetenschappelijke vereniging.

3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Vereniging of zolang als de Vereniging daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de Vereniging verwijderd.

4. UW RECHTEN

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de Vereniging over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de Vereniging vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via secretariaat@nvvg.nl.

Mocht u geen berichten van de Vereniging willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Vereniging aan u.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Binnen de Vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

6. RESPONSIBLE DISCLOSURE

Bij de NVVG vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze leden en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Dit is echter geen uitnodiging om ons netwerk of onze systemen actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren zelf ons netwerk.

Wij vragen je:

 • Jouw bevindingen te mailen naar secretariaat@nvvg.nl Versleutel je bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet te delen zonder toestemming van de NVVG.
 • Vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij beoordelen iedere melding.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. We waarderen en bedanken je voor je medewerking om onze systemen beter te kunnen beschermen.

7. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

8. CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan secretariaat@nvvg.nl.

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De Vereniging maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Vereniging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De Vereniging gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.


Functionele cookies
De Vereniging maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.


Google Analytics
De Vereniging maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Vereniging ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Vereniging aanpassingen maken op haar website en of service.


Sociale media buttons
Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aan passen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Vereniging gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help” functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.


Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de Vereniging geen toezicht op houdt. De Vereniging is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Sluiten