Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

De Projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren is aan de slag gegaan

donderdag 7 april 2016

De projectgroep visitatie is april 2015 van start gegaan om een model voor de kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen op te zetten. De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook wij verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen.

Het College Geneeskundige Specialismen stelt de regels vast voor de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In november 2015 werd bekend dat de invoering van de kwaliteitsvisitatie met een jaar is verschoven naar januari 2020. Dit geeft ons nog ruim de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie zorgvuldig op te zetten en volgens tijdsschema zo goed mogelijk te laten verlopen.
De projectgroep is inmiddels al meerdere malen bij elkaar gekomen.

Als eerste werd een literatuuronderzoek verricht rond de (klinische) kwaliteitsvisitatie. Daarnaast zijn enkele wetenschappelijke verenigingen benaderd omdat zij al over een functionerend kwaliteitsvisitatiesysteem beschikken. Ook zijn er gesprekken geweest met verschillende werkgevers, onder andere UWV, ministerie van Defensie, ASR en Lechner consult. Tijdens deze gesprekken kwamen de volgende vragen aan bod: hoe zou de kwaliteitsvisitatie moeten worden ingericht? Aan welke eisen moet het systeem voldoen en welke instrumenten zouden moeten worden gebruikt?

Het is van belang om de verschillende takken van de verzekeringsgeneeskunde met hun eigen takenpakket goed in kaart te brengen. De inhoud van de werkzaamheden van verzekeringsartsen kan immers aanzienlijk verschillen. Met de verkregen informatie zullen we een model opzetten waarbij we gebruik willen maken van bestaande instrumenten maar waarvoor we tevens nieuwe instrumenten willen ontwikkelen. Ook over de selectie en scholing van visitatoren zal moeten worden nagedacht.

De commissie opleiding is afgelopen jaren bezig geweest om de kaders voor de opleiding verzekeringsgeneeskunde vast te stellen. Er is overleg gaande om de kwaliteitsvisitatie aan te laten sluiten op de binnen de beroepsopleiding gehanteerde eisen en terminologie. Waar mogelijk proberen wij administratieve en bureaucratische lasten te beperken.
Dit moet uiteindelijk leiden tot een model waar verzekeringsartsen zowel werkzaam binnen de publieke als binnen de private sector achter kunnen staan.

De kwaliteitsvisitatie is bedoeld als onderdeel van een ontwikkeltraject dat de verzekeringsarts kan stimuleren in zijn professionele ontwikkeling. Dit sluit aan bij de wens van professionals om verder te blijven groeien en zich ook na afronding van de beroepsopleiding te blijven ontwikkelen. Daarbij stelt de professional zich vragen zoals wat is goed, wat kan beter en hoe kom ik daar op mijn manier?

Zoals aangegeven zal het periodiek evalueren van het individueel functioneren onderdeel gaan uitmaken van de herregistratie. Daarbij probeert de projectgroep wel te bewerkstelligen dat het tijdsbeslag beperkt blijft.

Natuurlijk zal er eerst een pilot worden georganiseerd om te kijken of het model ook in de praktijk uitvoerbaar is. Zo blijft voldoende tijd over om eventuele knelpunten op te lossen en problemen te verhelpen. Bedoeling is het model uiteindelijk in de loop van 2018 te implementeren. Verzekeringsartsen die zich in 2020 willen herregistreren hebben dan twee jaar voorbereidingstijd.

Vanaf dat moment kunnen dus ook verzekeringsartsen aantonen dat zij deelnemen aan een terugkerende, cyclische evaluatie van het eigen functioneren.

Wij zullen u in de nieuwsbrief en tijdens de ledenvergaderingen met regelmaat op de hoogte houden over de voortgang van dit project.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten