Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde

maandag 24 april 2017

In de komende nieuwsbrieven willen we u vanuit de Commissie Opleiding NVVG/GAV meenemen in de volle breedte van nieuws rond de opleiding tot verzekeringsarts.

De aios die na 1 januari 2018 starten met hun opleiding, krijgen te maken met het nieuwe Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde. Dit is onlangs vastgesteld door het CGS. Tot 1 januari zal met alle opleidingsinstellingen en in samenwerking met de NVAB en de KAMG gewerkt worden aan een nieuw opleidingsprogramma, binnen het kader zoals dat is vastgelegd in het LOP.

In de nieuwe opleiding zullen sommige thema’s meer aandacht krijgen, andere thema’s zijn binnen de opleiding nieuw. Om een paar voorbeelden te geven: het thema “Beoordeling Belastbaarheid” zal meer aandacht krijgen en vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Het thema “Medisch Leiderschap” is nieuw, maar sluit zeker aan bij de actualiteit van de KNMG. De verantwoordelijkheid van de specialist gaat verder dan de dagelijkse taken. Hij draagt ook zorg voor de professionele inbedding in de organisatie, ook om de kwaliteit van het handelen te kunnen borgen en bij te dragen aan innovaties.

Wordt alles anders? Nee, gelukkig niet, maar er zijn wel degelijk vernieuwingen.
De belangrijkste is misschien wel dat de praktijkopleiding een sterker accent krijgt. Werkend leren en lerend werken worden meer geëxpliciteerd in een praktijkplan, waarin leeractiviteiten en toetsvormen worden beschreven.
In het toetsboek, dat nu wordt ontwikkeld, zijn alle praktijktoetsen en opdrachten inclusief criteria in een praktisch format uitgewerkt. Het biedt aios en praktijkopleiders meer handvatten, zeker als er beoordeeld moet worden. Dat is iets, wat men op dit moment nog lastig vindt.

Wist u dat…
In de opleiding worden 2 vormen van beoordeling onderscheiden:
De educatieve (ook wel formatieve) beoordeling heeft tot doel feedback te geven op het handelen van de aios en daardoor ook mede richting te geven aan zijn ontwikkeling. Deze beoordelingen vinden gedurende de hele opleiding door plaats en kunnen door zeer verschillende beoordelaars gegeven worden.
De selectieve (ook wel summatieve) beoordeling behelst een oordeel over de bereikte competentieontwikkeling van de aios en over de mate waarin de aios voldoet aan de gestelde eisen. Deze selectieve bekwaamheidsbeoordeling beoordeling vindt plaats aan het eind van ieder opleidingsjaar en aan het eind van de opleiding of op momenten dat er sprake is van ernstige stagnatie. Deze beoordeling wordt met name gegeven door de praktijkopleider en de instituutsopleider, ieder voor die onderdelen waarop zij het meest deskundig zijn. Naarmate de beslissing, die op basis daarvan genomen wordt, grotere consequenties heeft, zal het aantal toetsen en de kwaliteit ervan hoger moeten zijn. Voorbeelden daarvan zijn het bepalen van het IOP in geval van eerder verworven competenties, het afgeven van een eindverklaring of het oordeel de opleiding te stoppen.

Nieuw vanaf 2018

  • Nieuw Een curriculum met een herkenbaar programma voor instellingen in samenhang met ondersteunende opleidingsmodulen bij het instituut.
  • Nieuw De “bekwaamheid” van de aios met betrekking tot competenties en kritische beroepsactiviteiten wordt eenmaal per jaar beoordeeld in het beoordelingsgesprek. In een schaalindeling van 1 tot en met 5 wordt beoordeeld in hoeverre een aios meer of minder zelfstandig en conform indicatoren kan werken. In het toetsboek 2018 treft u straks nog meer aanwijzingen voor die beoordeling.
  • Nieuw Ook de stages krijgen meer dan vroeger een beschrijving van de doelstellingen mee, waarbinnen de aios eigen leerdoelen en wensen kan plaatsen. Dit zal meer handvat bieden om de stages in te richten.
  • Nieuw Binnen het keuze onderwijs van in totaal 168 uur (globaal zijn dat 28 onderwijsdagen van 6 uur) zijn de mogelijkheden voor de aios verruimd. Naast het modulair onderwijs en zelfstudie kan hij kiezen uit stages en keuze-stages of een combi daarvan. De aios kan deze keuze-stage bijvoorbeeld inzetten om een rolspecialisatie te doen: een onderwijsprogramma dat het accent legt op een CanMEDsrol zoals “adviseren en organiseren” of “didactische vaardigheden”. Van belang is dat dit aansluit bij de individuele opleidingsdoelen en behoeften.
Overzicht_van_actuele_en_samenhangende_ontwikkelingen_op_het_gebied_van_OPLEIDING_v2
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten