Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Op zoek naar een geschikt instrument en het verplichte leuk maken

maandag 13 maart 2017

De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook artsen M&G en verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Daarom startte afgelopen najaar het project ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF). Rob Kok is voorzitter van de NVVG en projectleider van de werkgroep binnen EIF. Hij is gedreven om een wezenlijke en liefst leuke bijdrage te kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van artsen.

Waar ben je nu mee bezig?
Rob Kok: “Op dit moment zijn we met de werkroep bezig met de eerste fase. Dat wil zeggen: we gaan een keuze maken voor kwaliteitsinstrumenten (360 graden feedback) waarmee elke dokter straks informatie verkrijgt over zijn eigen functioneren vanuit diverse invalshoeken. Het idee is om met deze feedback een verbeterplan voor het eigen functioneren te ontwikkelen en te bespreken binnen de eigen intervisie/onderlinge toetsing groep. Het maken van een persoonlijk verbeterplan is geen doel op zich, maar is bedoeld om een leven lang leren te stimuleren. “

Wat vind jij het belangrijkste doel van het project?
“Dat we er goed in slagen geschikte instrumenten te kiezen en een EIF-model te ontwikkelen waarmee het voor de artsen leuk wordt om het individuele functioneren en het functioneren in een team te verbeteren. We zoeken dus naar een uitdaging in plaats van de zoveelste (administratieve) verplichting.”

Wat is je motivatie om dit te doen?
“Mijn drijfveer is al langer om collega’s te helpen hun professioneel handelen op een hoger plan te brengen. In mijn promotieonderzoek over ‘evidence-based verzekeringsgeneeskunde’ ging het over hoe een systematisch methodiek hierin kan faciliteren. Nu gaat het over hoe gevalideerde vragenlijsten/instrumenten inzicht bieden en zo helpen het functioneren te verbeteren. Dit is meer de zachte kant van ons handelen, maar daarmee zeker niet minder belangrijk.”

Andere beroepsverenigingen hebben al systemen om EIF te doen. Kun je een voorbeeld geven van andere beroepsverenigingen van een instrument dat bijdraagt aan het evalueren van het individueel functioneren van een arts?
“Zeker. Bij de Federatie Medisch Specialisten is het ‘Individueel functioneren medisch specialisten’ (IFMS) ontwikkeld. Met de nieuwe herregistratie eisen per 1-1-2016 vormt dit voor hen inmiddels een verplicht onderdeel. Het AMC heeft daarvoor veel onderzoek gedaan naar hoe valide de ontwikkelde vragenlijsten zijn. Daar kunnen wij op voortbouwen, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.”

Je bent zelf voorzitter van de NVVG en werkzaam als verzekeringsarts. Wat vind jij de meerwaarde van de samenwerking van de KAMG en de NVVG hierin?
“Het is belangrijk om vanuit de Sociale Geneeskunde breed instrumenten te ontwikkelen. De krachten te bundelen. Temeer daar we het vak aantrekkelijker hopen te maken en we zo ook de schaarse financiële middelen voor alle betrokken (kleine) verenigingen beter benutten. Mijn droom is dat het voor jonge dokters ook aantrekkelijker wordt richting Sociale Geneeskunde te gaan als we een meer divers werkgebied hebben met elkaar. Er zijn ook genoeg maatschappelijke en politieke krachten die ons hierheen proberen te bewegen. Denk alleen maar aan de nieuwe governance structuur van de KNMG, met een vertegenwoordiger voor ons cluster of raamplannen Sociale Geneeskunde binnen de geneeskundige opleidingen die het belang van intensiever samenwerken steeds meer onderkennen en benadrukken.”

Hoe zijn leden van de vereniging betrokken bij dit project?
“Er is een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de 3 deelnemende verenigingen (KAMG, GAV en NVVG). Verder is er per projectonderdeel een werkgroep met ook weer een brede vertegenwoordiging vanuit de verengingen. De werkgroep adviseert de stuurgroep. De stuurgroep heeft een coördinerende rol en adviseert uiteindelijk de besturen van de 3 verenigingen, die de finale keuzes maken voor hun leden. In dit project wordt ook een klankbordgroep opgericht met belangrijke stakeholders/disciplines uit het sociaal-geneeskundig werkveld. Ook hier worden leden van de verenigingen bij betrokken. Zo is er op verschillende momenten input van vertegenwoordigers/leden van elke vereniging, wat moet bijdragen aan een breed draagvlak voor de te maken keuzes.”

Als een gewone arts M&G of verzekeringsarts, wat ga ik dan straks merken van het instrument dat jullie ontwikkelen?)
“De komende twee jaar gaan we dit ontwikkelen en piloten, maar vanaf 1-1-2020 is dit een verplichte herregistratie eis, net als nu al geldt voor alle andere specialismen. Dit betekent voor ons dat er uiterlijk in 2019 al gestart dient te zijn met deze methodiek. Dus ‘gewone dokters’ gaan hier ook steeds meer mee te maken krijgen. En nogmaals, we hopen dat dit ‘verplichte’ instrument uiteindelijk toch vooral ook als leuk en nuttig voor de eigen professionele ontwikkeling wordt gezien.”

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten