Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Projectplan ontwikkeling model Evaluatie Individueel Functioneren gereed

maandag 18 juli 2016

Projectplan ontwikkeling model Evaluatie Individueel Functioneren gereed

Hoe zat het ook alweer?
Verzekeringsartsen die zich willen herregistreren moeten vanaf 1 januari 2020 kunnen aantonen dat zij hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van het individueel functioneren. Ook moet daarbij gekeken worden naar het functioneren van de groep waarbinnen zij werken. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zal dit gaan toetsen door een (kwaliteits)visitatie. De wetenschappelijke verenigingen moeten hiervoor een model ontwikkelen met daaraan gekoppeld een normenkader en een set van basiseisen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarom is in april 2015 een werkgroep van NVVG en GAV gestart. Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief berichtten is het eerst jaar besteed aan het in beeld brengen van de kaders. Het model dat wij voor ogen hebben zal geschikt zijn voor zowel verzekeringsartsen in de publieke sector als verzekeringsartsen in de private sector. In het model zal gebruik worden gemaakt van dezelfde begrippen en instrumenten als die in de beroepsopleiding worden gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van het principe “een leven lang leren”.

Resultaten leden enquête
Zowel bij de GAV als bij de NVVG is een enquête gehouden om een idee te krijgen hoeveel verzekeringsartsen van het nieuwe model gebruik zullen maken.
Bij de GAV zijn 209 leden benaderd en reageerden er 192 (respons bijna 92%). Van de 128 personen die verzekeringsarts waren of in opleiding hiervoor verwachtten er 94 (73%) dat zij zich ook nog zullen laten herregistreren nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden.
Bij de NVVG werden 718 leden benaderd en reageerden er 141 (respons bijna 20 %). Van de 139 personen die verzekeringsarts waren of in opleiding heeft er 88 (63%) aangegeven dat zij zich ook nog zullen laten herregistreren nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden. Aan de NVVG leden werd bovendien nog de vraag gesteld hoe zij op de hoogte wilden worden gehouden over de ontwikkelingen op dit gebied. Een duidelijke meerderheid (66%) gaf de voorkeur aan de NVVG website en deze nieuwsbrief.


Samenwerking met KAMG
De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), het samenwerkingsverband van de wetenschappelijke verenigingen in de publieke gezondheidszorg, staat voor dezelfde uitdaging als NVVG en GAV om een model te ontwikkelen voor periodieke evaluatie van het individueel functioneren. In contacten tussen KAMG en het College Geneeskundige Specialismen (dat de regelgeving voor herregistratie opstelt) kwam naar voren dat een systeem van cyclische evaluatie van het individueel functioneren goed zou kunnen worden ingebed in goed functionerende intervisiegroepen. Dit idee sprak de leden van onze werkgroep aan en wij hebben daarom contact gelegd met de KAMG. Omdat NVVG en KAMG allebei een herkenbare en gedragen structuur van intercollegiale toetsing (ICT) hebben is besloten samen op te trekken om een model voor evaluatie van het individueel functioneren en van evaluatie van de groep specialisten waarin wordt samengewerkt op te zetten. Dit uitgaand van een verder geprofessionaliseerde ICT-structuur. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een projectplan dat is geredigeerd door de directeuren van NVVG en KAMG getiteld: Projectplan ontwikkeling model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten voor KAMG en NVVG.

De fasen van het project
Voor de ontwikkeling en implementatie van een passend model moeten op diverse terreinen verschillende activiteiten worden verricht. Gezien de omvang van de veranderingen die gewenst en nodig zijn, zal dit een project van meerdere jaren worden. Het project wordt in fasen ingedeeld om het geheel overzichtelijk en uitvoerbaar te houden. Fase 1 is bedoeld voor inventarisatie van de instrumenten (3e en 4e kwartaal 2016). In fase 2 zal een passende systematiek ontwikkeld worden, uiteraard in afstemming met de besturen van de betrokken verenigingen, werkgevers en CGS/RGS (1e en 2e kwartaal 2017). In fase 3 vind de uitvoering van het pilot en, indien nodig, bijstellen van de systematiek plaats (3e en 4e kwartaal 2017). In fase 4 wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de ICT-structuur (2017).
Fase 5 wordt gebruikt voor het opstellen van een plan voor de implementatie (1e kwartaal 2018). En uiteindelijk zal in de laatste fase 6 de implementatie plaatsvinden van de nieuwe systematiek van periodieke evaluatie van het eigen functioneren (2018/2019).
Uiterlijk in 2020 moet het systeem volledig operationeel zijn. Na de implementatie kunnen dan ook verzekeringsartsen aantonen dat zij deelnemen aan een terugkerende evaluatie van het eigen functioneren.

Hoe nu verder?
Na de zomer zal een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de NVVG, GAV en KAMG het project gaan coördineren. Afhankelijk van de fase van het project en de opdrachten die daarin aan de orde zijn zullen er tijdelijke werkgroepen worden gevormd van maximaal zes tot acht personen. Deelnemers weten daardoor dat er maar voor een beperkte termijn een beroep op ze wordt gedaan. Uiteraard is iemand van harte welkom ook weer deel te nemen aan een vervolgwerkgroep. De eerste werkgroep heeft als opdracht het inventariseren van bruikbare instrumenten voor de periodieke evaluatie van het beroepsmatig functioneren.
De tweede werkgroep gaat een passende systematiek voor de evaluatie van het individueel functioneren opzetten. Verder gaan we werken met een klankbordgroep van 10 tot 15 personen die met name per mail zal worden benaderd. Incidenteel zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd om met maximaal zes personen uit de klankbordgroep van gedachten te wisselen. Wij blijven u in deze nieuwsbrief, op de website en tijdens de ledenvergaderingen op de hoogte houden over de voortgang van dit project.
Oproep:

De stuurgroep nodigt hierbij vooral AIOS en geregistreerde verzekeringsartsen uit om zich aan te melden voor een werkgroep (secretariaat@nvvg.nl).

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten