Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Terugblik Voorjaarsledenvergadering NVVG

donderdag 21 april 2022

Op 7 april 2022 vond de NVVG Voorjaarsledenvergadering plaats met aansluitend het wetenschappelijk programma over “Duaal leiderschap; beter samen en samen beter”. De bijeenkomst vond vanwege de COVID-19 pandemie helaas nog digitaal plaats.

De NVVG Voorjaarsledenvergadering werd geopend door de voorzitter Rob Kok met de hoop dat de Najaarsledenvergadering weer fysiek zal kunnen plaatsvinden aangezien het contact met de leden gemist wordt.

Vervolgens werd de handreiking Taakdelegatie gepresenteerd door Nico Croon. Hij nam ons mee in het langdurig en zorgvuldige traject van ongeveer één jaar van deze werkgroep. De werkgroep is samengesteld uit een brede afvaardiging binnen de verzekeringsgeneeskunde en voor input is er onder andere gebruik gemaakt van de Handreiking taakdelegatie van de bedrijfsartsen, wet- en regelgeving rond taakdelegatie, de Handreiking taakdelegatie van het UWV, interviews met SMV’en, internationale literatuur, twee ledenraadplegingen, ervaringen en inzichten van de commissieleden zelf en een dialoog met het NVVG bestuur. De handreiking biedt handvatten voor inzet van taakdelegatie waarbij de verzekeringsarts zelf bepaalt of er met taakdelegatie wordt gewerkt en in welke gevallen dit ingezet kan worden. De verzekeringsarts is in alle gevallen eindverantwoordelijk en is bij elke casus van begin tot eind betrokken. De handreiking biedt hiervoor een aantal checklists die houvast kunnen geven bij het werken met taakdelegatie.
Vervolgens was er ruimte om vragen te stellen betreffende de Handreiking welke goed werd benut door de leden waarbij enkele zorgen werden uitgesproken over de Handreiking. Deze zorgen werden besproken waarbij het belangrijk is om voor ogen te houden dat deze richtlijn voor het gehele vakgebied bedoeld is. Daarnaast zal er een uitgebreide evaluatie plaatsvinden en zal er op korte termijn een helpdesk beschikbaar zijn waar vragen aan gesteld kunnen worden. Na enige discussie over een stemming over de Handreiking Taakdelegatie werd duidelijk dat de meerderheid van de aanwezigen tegen een stemming was waarna Nico Croon en de werkgroep werden bedankt voor de mooie Handreiking Taakdelegatie.

Hierna werd Luc Ploum voorgedragen als bestuurslid. Luc is werkzaam bij UWV Heerlen en betrokken bij de start van de SMC’s. Hij zou zich graag willen inzetten voor het mooie vak van de verzekeringsgeneeskunde middels vertegenwoordiging in het bestuur. Door de ledenvergadering wordt de toetreding van Luc als bestuurslid geaccordeerd waarna digitaal applaus volgde. Naast de toetreding van Luc zijn er nog twee wijzigingen binnen de NVVG. Chantal Gielen heeft haar bestuurslidmaatschap per direct beëindigd in verband met haar nieuwe functie als medisch adviseur van UWV. Tijdens de Najaarsledenvergadering zal er afscheid van Chantal, als bestuurslid, worden genomen. Daarnaast is er opvolging gevonden van Marijke als directeur, echter de naam kan nog niet genoemd worden.

Vervolgens worden het verslag van de Najaarsledenvergadering 2021 en het jaarverslag NVVG 2021 goedgekeurd door de ledenvergadering, waarna de penningmeester toelichting geeft bij het financieel overzicht 2021. Hierbij is het belangrijk om te noemen dat het ook financieel een bijzonder jaar was aangezien er vrijwel geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden.

De voorzitter nam ons vervolgens mee door enkele statutenwijzigingen die verduidelijking nodig hadden na de Najaarsledenvergadering 2021 en een aanpassing aan het Huishoudelijk Reglement. Ook werd er een aanpassing aan het TBV abonnement aan de ledenvergadering voorgelegd vanwege het belang van TBV voor de verzekeringsgeneeskunde. Deze aanpassingen werden door de ledenvergadering geaccordeerd.

Daarna waren de commissies aan de beurt om toe te lichten wat zij hebben gedaan in het afgelopen jaar waarbij er door meerdere commissies een oproep werd gedaan voor nieuwe leden.

De Voorjaarsledenvergadering werd afgesloten met het voorstel voor erelidmaatschap van Haije Wind. Haije heeft vele wapenfeiten binnen de verzekeringsgeneeskunde die een hoogleraarschap waardig zijn en hij heeft in veel commissies zitting gehad waarin hij een actieve rol speelde. De NVVG is Haije erkentelijk voor wat hij voor de verzekeringsgeneeskunde en de NVVG heeft gedaan. Het erelidmaatschap van Haije werd door de ledenvergadering met, digitaal, applaus toegekend waarna de ledenvergadering werd gesloten door de voorzitter.

Na de lunch vond het wetenschappelijk programma plaats getiteld “Gedeeld Leiderschap; beter samen en samen beter”, verzorgd door Alexandra van ’t Geloof. Het programma bestond uit eerst introductie van het theoretisch kader gevolgd door discussie in subgroepen. Gezien de ontwikkelingen binnen UWV is dit een belangrijk thema. Alexandra nam ons mee in haar onderzoek naar duaal leiderschap waarbij er een samenwerking is tussen een bedrijfskundig manager en een medicus. Er zijn zeven bivalente factoren waar zij er drie van belichtte. De eerste was het eerder genoemde besturingsmodel. Door dit besturingsmodel is er sprake van vereniging van de waardenrationaliteit van de medicus en de doelenrationaliteit van de beleidsmatige manager en is er daarmee meer aansluiting bij de inhoud van het werk en daarmee ook de werkvloer.

Alexandra gaf aan dat er duidelijkheid dient te zijn in de rolafbakening van de medisch manager en de bedrijfsmatige manager. De medisch manager heeft een ‘primus inter pares’ rol en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van de zorg, financiën en personeelszaken binnen één team. Het moet dus iemand zijn die gedragen wordt door de werkvloer en goed functioneert in een team. De bedrijfsmatig manager is verantwoordelijk voor de planning, monitoring en evaluatie van mensen en middelen. De bedrijfsmatig manager moet hierbij sturen op autonomie met de inhoud voorop en het werken binnen het team.

Tenslotte nam Alexandra ons mee in de verenigbare doelgerichtheid waarbij er gekeken moet worden naar de doelen die centraal staan tussen de bedrijfsmatige manager en de medisch manager. Hiervoor moet er een goede balans zijn tussen de verschillende waardendomeinen en dient er respect te zijn voor elkaars professionalisme met wederzijds vertrouwen. Dit dient dan ook ondersteund te worden middels afstemming met de directie.

Na iedere bivalente factor vond er een terugkoppeling plaats van de verschillende subgroepen waarbij er veel interessante invalshoeken en vragen werden gesteld door de verschillende leden.

Het programma werd afgesloten door de voorzitter Rob Kok. We kunnen als bestuur terugkijken op een zeer geslaagde dag met, ondanks dat het digitaal plaatsvond, goede interactie tussen de leden en een relevant en interessant wetenschappelijk programma. Desondanks hopen wij nog steeds dat de Najaarsledenvergadering weer fysiek kan plaatsvinden zodat we iedereen weer kunnen zien en spreken.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten