Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Zelfevaluatie KOERS

woensdag 16 juni 2021

Zoals jullie wellicht bekend, moeten de opleidingsinstituten en de opleidingsinstellingen dit jaar de PDCA cyclus starten. Dit is de zelfevaluatie die beschreven wordt in KOERS om de kwaliteit van de medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde te toetsen en te borgen.

In KOERS staat beschreven wat onder kwaliteit wordt verstaan. In het kwaliteitskader staat de basis van de kwaliteitsaspecten per actor verdeeld over de kwaliteitsdomeinen. Elke individuele zelfevaluatie leidt tot een kwaliteitsrapportage met verbeterplan. Het opleidingsinstituut maakt met elke instelling een integraal kwaliteitsrapport van de MVO. Dit wordt vervolgens gezamenlijk naar de commissie Opleiding NVVG/GAV gestuurd ter goedkeuring. Voor een schematisch overzicht hiervan zie figuur 1.

Het Vervolg Coördinatieteam KOERS heeft formats voor de kwaliteitsrapportage ontwikkeld welke ook op de NVVG website staan. Deze formats zijn bedoeld voor de kwaliteitsrapportage van de instelling en een voor het instituut. Het opleidingsinstituut zal hier vervolgens dus een integrale kwaliteitsrapportage met verbeterplan van maken per instelling/instituut combinatie.

Dat houdt in dat de commissie Opleiding NVVG/GAV per instituut 7 integrale kwaliteitsrapportages verwacht dit jaar, dus 14 in totaal (er zijn immers twee opleidingsinstituten). Om deze kwaliteitsrapportages uniform en correct te kunnen beoordelen heeft de commissie Opleiding NVVG/GAV een “meetlat toetsingskader verzekeringsgeneeskunde” ontwikkeld.

Deze meetlat is een verduidelijking van het kwaliteitskader. Hierin wordt per kwaliteitsdomein aangegeven wat er verwacht wordt van elke actor als er een goede kwaliteit is. Zo is het voor de commissie Opleiding NVVG/GAV duidelijk wat de kwaliteit is per actor en per domein. Al deze aspecten zouden in principe om het jaar geëvalueerd moeten worden. Mogelijke manieren waarop informatie verzameld kan worden, om die evaluatie te kunnen doen, staat in de derde kolom van de “meetlat toetsingskader verzekeringsgeneeskunde” beschreven.

De “meetlat” is dus voor de leden van de commissie Opleiding NVVG/GAV om uniform te kunnen beoordelen, maar ook om de kwaliteit van de MVO per actor duidelijk voor ogen te houden. Het is daarmee ook een goede leidraad voor de instellingen en instituten, over wat verwacht wordt per actor en hoe die kwaliteit eruit hoort te zien. De “meetlat toetsingskader verzekeringsgeneeskunde” is daarmee uitgebreider dan de formats voor de instellingen en instituten die vanuit KOERS zijn aangeleverd. De meetlat wordt, na definitieve afronding, zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Met vriendelijke groeten

De meetlat werkgroep: Liz Ellen Groot, Anaika Schippers en Sieuwmatie Ramkisoen

en de commissie opleiding NVVG/GAV

meetlat
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten