Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwsbrief Bar project IZP 2.0, september 2020

maandag 5 oktober 2020

Het ministerie van SZW heeft aan onderzoekers van Amsterdam UMC in gezamenlijkheid met de NVAB, NVVG en NVVA gevraagd toe te werken naar een gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers voor de drie betrokken beroepsgroepen. Directe aanleiding is de verwachte wetswijziging in 2021 in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, specifiek de toetsing van re-integratie inspanningen. Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer zal voortaan leidend zijn en alleen de arbeidsdeskundige zal het re-integratieverslag (RIV)-toetsen.

Om deze reden is het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) project opgezet, waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een instrument voor de beschrijving van de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden en een daaraan gekoppelde multidisciplinaire leidraad. Hoewel een deel van de bedrijfsartsen al jaren gebruik maakt van het Inzetbaarheidsprofiel, is er behoefte aan een breder gedragen instrument en een leidraad wat bijdraagt aan betere samenwerking tussen de beroepsgroepen. Het doel is om tot een instrument met een wetenschappelijke basis te komen en dit ook daadwerkelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk van de beroepsgroepen in de 2e fase van het project.

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de vorderingen van de 1e fase van dit project. Van mei tot juli 2020 is de (inter)nationale wetenschappelijke en grijze literatuur geraadpleegd waarbij alle bestaande praktijkinstrumenten, vragenlijsten en modellen beoordeeld zijn op eventuele bruikbaarheid voor het instrument. Er zijn meerdere interviews en focusgroepen gehouden met betrokken professionals en belangenorganisaties om te inventariseren welke behoeften en voorkeuren er zijn ten aanzien van een dergelijk instrument. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat een gezamenlijk gedragen instrument ook vanuit de praktijk wenselijk is, en dat deze gebaseerd zou moeten zijn op een biopsychosociaal model. Ook is er behoefte aan meer overleg tussen de beroepsgroepen onderling om eventuele misverstanden en conflicten met betrekking tot belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden te voorkomen.

Op basis van de inzichten uit de literatuurstudie en de interviews en focusgroepen wordt momenteel gewerkt aan de eerste opzet van een toekomstig instrument en leidraad dat maximaal tegemoetkomt aan de wensen van de beroepsgroepen. De volgende stap is om een zogenoemde ‘Delphi’ studie op te zetten. Een groep van 12 experts (4 bedrijfsartsen, 4 verzekeringsartsen en 4 arbeidsdeskundigen) krijgt potentieel bruikbare items van het nieuwe instrument voorgelegd, waarbij ze kunnen aangeven in welke mate zij deze betreffende items relevant vinden. Daarnaast leggen we de experts diverse antwoordopties voor om de uitgangsvragen met betrekking tot samenwerking te beantwoorden. Het onderzoek behelst meerdere rondes, waarbij het uiteindelijke doel is om consensus te verkrijgen over zowel het nieuwe instrument als de aanbevelingen in de leidraad.

De Delphi studie zal zeer binnenkort gaan starten. We zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in een volgende nieuwsbrief.

We realiseren ons dat het thema van dit onderzoek heel erg relevant is voor uw praktijk. Heeft u suggesties of vragen over dit project dan kunt u deze delen via BAR-project@amsterdamumc.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten