Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Toekomst sociaal-medisch beoordelen

vrijdag 9 april 2021

Op 9 april 2021 is de brief van de Minister “Toekomst sociaal-medisch beoordelen” uitgegaan die jullie hier aantreffen.

Tijdens de ALV van 18 maart 2021 konden wij jullie nog niets inhoudelijks melden over het overleg over “de toekomst sociaal medisch beoordelen”, omdat de brief van de Minister hierover eerst uit diende te gaan naar de Tweede Kamer. Daarom schetsten we tijdens de ALV vooral het lange en intensieve samenwerkingstraject samen met SZW en UWV zoals dat heeft plaatsgevonden vanaf de zomer van 2020. Dit ging over oplossingen voor het tekort aan VA-capaciteit waardoor de achterstanden in (her)beoordelingen te veel (zullen) oplopen. In dat overleg hebben we de eerder met jullie gedeelde speerpunten ingebracht.

In de brief van de Minister vinden we de door ons bepleite regierol van de verzekeringsarts nadrukkelijk terug. De verzekeringsarts heeft in die rol de verantwoordelijkheid voor begeleiding en beoordeling van zieke werknemers. Daarbij wordt hij allereerst administratief ondersteund en waar mogelijk én op indicatie van de verzekeringsarts ook door taakgedelegeerden. Door de NVVG is een werkgroep ingesteld die de Handreiking Taakdelegatie voor het publieke domein zal schrijven.

Het teamgericht werken dient ook voor (meer) continuïteit in de gevalsbehandeling te zorgen, waar zowel cliënt als verzekeringsarts sterk bij zijn gebaat.
Zowel NVVG, SZW als UWV onderschrijven dat we daarbij ook meer terug moeten gaan naar de geest van de wet: participatie waar het kan, een uitkering als het moet. Dit zal voor verzekeringsartsen, die eerst en vooral arts zijn, ook dienen te leiden tot een meer inspirerende werkomgeving naar wij hopen.
We weten al vele jaren uit onderzoek en ervaring dat het grote verschil in verzuimbegeleiding en terugkeer naar werk in de eerste drie maanden wordt gemaakt. Wij onderschrijven daarom de experimenten in de Ziektewet de komende twee jaar zoals vermeld in de brief.

We zijn er echter nog niet. De twee genoemde maatregelen in de brief van de Minister, zijn aanzetten. Ze behoeven een verdere uitwerking waarbij de NVVG de focus zal blijven leggen op de specifieke deskundigheid van de verzekeringsarts en het belang van participatie. Verder is er, mede gezien de aanstaande verplichte AOV voor ZZP’ers en wellicht ook de verkorting van de wachttijd in de WIA van twee naar een jaar, zoals een aantal politieke partijen bepleiten, de komende jaren meer nodig aan oplossingsrichtingen voor het VA-capaciteitsprobleem. Zeker ook vanuit het wettelijk kader.

Het goede nieuws is dat we nu, en in de toekomst, meedenken aan tafel bij SZW in plaats van dat er over ons wordt beslist, waarbij we, zo durven wij hier wel te stellen, vanuit het perspectief van onze vereniging een aantal verkeerde afslagen hebben weten te voorkomen. Ook positief is dat er tussen de drie partijen veel meer vertrouwen is gegroeid waar het aanvankelijk wat stekelig verliep zoals een van de deelnemers in de stuurgroep treffend opmerkte.

Als jullie nog vragen hebben naar aanleiding van deze toelichting en/of de brief van de Minister, stel ze vooral via secretariaat@nvvg.nl. Mochten er veel vragen komen of als er onverhoopt veel onduidelijkheid bestaat dan overwegen wij als bestuur nog een aparte digitale bijeenkomst, waarvan akte.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten